Kommunal anslagstavla

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en officiell anslagstavla. Den digitala anslagstavlan används för tillkännagivanden som publiceras efter den 1 januari 2018.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse genom att tidpunkten för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för när de beslut som tagits i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna kan överklagas.

Sammanträden 2018

Tillkännagivanden om justerade protokoll

Nedan anslås tillkännagivanden om att protokoll har justerats. Protokollet från ett sammanträde brukar justeras ungefär en vecka efter sammanträdet.

Tillkännagivanden om justerade protokoll är anslagna på anslagstavlan i tre veckor.

Inga anslag just nu.

Särskilda beslut och kungörelser

Hur man överklagar

Om du anser att ett beslut som kommunen har tagit är felaktigt kan du begära att domstolen gör en laglighetsprövning. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och varför beslutet bör upphävas. Domstolen ska upphäva beslutet om

  • beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det,
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Vid en prövning av lagligheten får domstolen inte ersätta beslutet med något annat beslut, bara upphäva det. Vad det innebär att beslut upphävs beror på omständigheterna i det enskilda beslutet, men kommunen ska göra vad den kan för att rätta beslutet.

Överklagandet ska förutom de skäl som ligger till grund för prövningen innehålla dina person- och kontaktuppgifter så som personnummer, adress, telefonnummer till bostaden och arbete, mobiltelefonnummer och e-postadress.

Vart skickar jag överklagandet?

Överklaganden som rör laglighetsprövning av beslut i Ockelbo kommun skickas direkt till förvaltningsrätten i Falun.

Förvaltningsrätten i Falun,
Box 45, 791 21 Falun

Tel: 023-383 00 00, fax: 023-383 00 80
e-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se

 Hur lång tid har jag på mig att överklaga?

Förvaltningsrätten ska ha tagit emot överklagandet inom tre veckor från den dag då anslaget om att protokollet justerats anslogs på kommunens anslagstavla. Du kan se på den digitala anslagstavlan när tillkännagivandet om justeringen publicerades. Överklaganden som kommer in efter detta datum prövas inte av rätten.

Beslut som inte kan överklagas genom laglighetsprövning

Beslut som överklagas enligt andra regler

Många beslut som tas av kommunen sker med stöd av lagstiftning där det finns särskilda regler för hur beslutet kan överklagas. Sådana beslut kan inte överklagas enligt bestämmelserna om laglighetsprövning. Istället gäller de regler för överklagande som finns i den särskilda lagstiftningen. Det gäller till exempel beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, vissa beslut enligt plan- och bygglagen, tilldelningsbeslut enligt lagen om offentlig upphandling, beslut om färdtjänst mm. Om du är osäker på vad som gäller kan du ta kontakt med den nämnd som har fattat det beslut som du är missnöjd med.

Beredande beslut och beslut av rent verkställande art kan inte överklagas

Beslut som endast är beredande kan inte överklagas. Det kan t ex vara beslut där en nämnd lämnar underlag eller synpunkter inför ett kommande beslut eller ett annat organ. Ett exempel är de beslut som tas av Kommunstyrelsen i ett ärende som ska behandlas slutgiltigt av Kommunfullmäktige. Beslut som är av rent verkställande art kan inte heller överklagas. Rent verstkällande beslut är sådana beslut som ingår som ett led i att genomföra ett redan fattat beslut.

Vem får överklaga?

Bara de som är kommunmedlemmar har rätt att överklaga beslut genom laglighetsprövning. En kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger en fastighet i kommunen eller ska betala kommunalskatt i kommunen. Även vissa EU-medborgare är medlemmar i kommunen (se Kommunallagen 1 kap 5 §). Till skillnad från många andra myndighetsbeslut är det inte ett krav att man är direkt berörd av beslutet för att begära en laglighetsprövning.

Läs mer

Bestämmelser om laglighetsprövning av kommunala beslut finns i kapitel 12 i den kommunallag som gäller från 1 januari 2018. (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm)

På förvaltningsrättens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid ett överklagande och hur ett mål avgörs i förvaltningsrätten.(http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se/)

Kontaktinformation