Synpunkter

RUTINER FÖR KLAGOMÅL

Skollagen 4 kap 8 §

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Kontakta förskolan/skolan först

Vi arbetar med att ständigt förbättra våra verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för utveckling av innehåll och kvalitet. Om du eller ditt barn inte är nöjd med verksamheten i förskolan eller skolan vill vi att du kontaktar oss.

Steg 1: Vänd dig till berörd lärare/förskollärare

Steg 2: Vänd dig till berörd rektor

Steg 3: Vänd dig till chefen på Utbildnings- och kulturförvaltningen

Klagomål som inkommer bekräftas, utreds skyndsamt och återkopplas till den som lämnat klagomål.

Klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Ett klagomål som inkommit bekräftas och därefter utreds det skyndsamt. Skriftlig kontakt med Ockelbo kommun registreras som allmän handling.
E-post: utbildningochkultur@ockelbo.se

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Information hittar du på www.skolinspektionen.se
Om Skolinspektionen/Barn- och elevombudet efter utredning kommer fram till att skolan inte följt gällande bestämmelser får skolan kritik och skall då ändra sitt sätt att arbeta.