alt=””

Ansökan om fonder i Ockelbo

Anders Hanssons fond för hörselskadade/talskadade

Ockelbo kommun förvaltar och delar ut pengar till personer med nedsatt hörsel eller talsvårigheter. Syftet är att bidra till ökad utbildning och gemenskap eller på annat sätt stärka personer genom annan personlig hjälp.

År 2023 finns 8 159 kronor att dela ut. I första hand delas pengarna ut till boende i Ockelbo kommun.

Ester Åberg Lindberg och Lars Lindbergs fond

Ockelbo kommun förvaltar och delar ut stipendium vart fjärde år till kommuninnevånare som gjort en värdefull och i vid bemärkelse kulturell insats för bygden och dess folk, eller som tillfälligt bidrag åt kommuninnevånare till resa och utlandsvistelse som är till nytta för fortsatt utbildning, till förkovran inom musik eller annan konstart eller till forskning eller annan liknande verksamhet.

Stipendiet kan också lämnas till verksamhet i kristen anda bland barn och ungdom eller till något särskilt ändamål inom äldreomsorgen.

År 2023 finns 3 200 kronor att dela ut

Ansökan

Ansökan görs via e-post till utbildningochkultur@ockelbo.se eller via post till Utbildnings- och kulturnämnden, 816 80 Ockelbo. Ange namn, adress, telefonnummer, vilken fond du söker samt önskat belopp. Berätta också varför du ansöker om medel och vad pengarna ska användas till.

Sista ansökningsdag : 2023-10-31