Hyreshus

Bostadsförsörjningsprogram

- kommunens ansvar för bostadsförsörjning

Enligt lag SFS 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som trädde i kraft den 1 januari 2001 ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Enligt denna lag ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Förutom nämnda lag reglerar Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade kommunens åligganden avseende bostadsförsörjning, liksom Lag om bostadsanpassningsbidrag.

I Plan- och bygglag med följdförfattningar ställs bland annat krav på utformning av bostäder utifrån tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.