Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

- Bygg & miljö

Bygg- och miljöverk­samheterna i Hofors, Ockelbo och Sandviken samverkar i en förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning (VGS). Förvaltningen och nämnden har sitt säte i Sandviken.

Enhet för verksamhetsstöd

På Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings administrativa enhet ligger förvaltningens samtliga administrativa arbetsuppgifter. Här finns även nämndsekreteraren, skolskjuts, bostadsanpassning, färd- och riksfärdtjänst samt lägenhetsregister.

Kart- och Lantmäterienheten

Enheten ansvarar för att hålla kommunernas primärkartor, utföra mät-, kart- och beräkningsverksamhet samt utveckla och samordna kommunernas geografiska informationssystem (GIS). Här bereds namnsättningsärenden av allmänna platser och gator. Enheten inrymmer även Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet, som ansvarar för fastighetsbildning inom Sandvikens kommun.

Plan- och byggenheten

Avdelningen ansvarar för bygglov, detaljplan, planering och stadsmiljö samt trafikingenjör.

Miljö- och hållbarhetsenheten

Avdelningen ansvarar för miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, miljösamordning samt energirådgivning.