Ockelbo kommuns gång- och cykelplan

Ockelbo kommuns gång- och cykelplan

- planen för hela kommunen är antagen

Ockelbo kommuns gång- och cykelplan antogs på kommunfullmäktige i november 2018. Målet med planen är att öka arbets- och studiependlingen i kommunen. I planen föreslås åtgärder som kan främja en ökad andel gående och cyklande i kommunen, samt höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Hela antagandehandlingen finns här!

Planen fokuserar främst på Ockelbo tätort men trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås också i Lingbo, Åmot och Jädraås. Planen har även som syfte att fungera som ett strategiskt underlag för vidare planering av gång- och cykeltrafiken i Ockelbo kommun.

Gång- och cykelplanen har varit ute på samråd under perioden 2018-04-20 - 2018-05-16. Totalt inkom elva samrådsyttranden under perioden. Dessa skickades in av fyra privatpersoner, två myndigheter, ett politiskt parti samt tre föreningar. Ett öppet samrådsmöte hölls också på biblioteket i Ockelbo 7 maj 2018.

Utifrån synpunkter som inkom under samrådstiden har planen reviderats på några punkter.

Läs mer: Samrådsredogörelse angående gång- och cykelplan!

Läs mer: Här finns hela samrådsversionen av gång- och cykelplanen att ladda ner!