Förlängd betalningstid för kundfakturor

Företagare får förlängd betalningstid för kundfakturor

Information från VGS

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, har beslutat att fortsätta ge företag anstånd med utökad betalningstid för kundfakturor. Beslutet är fattat med anledning av spridningen av covid-19 och de ekonomiska konsekvenserna det ger för företagare och den lokala ekonomin.

Det här innebär att VGS ändrar betalningsvillkoren på kundfakturor till företag för viss myndighetsutövning.

Förändringen gäller från och med den 23 november 2020 och som längst till och med den 28 februari 2021. Det gäller avgifter inom alla lagstiftningsområden som förvaltningen hanterar, till exempel:

  • Lantmäteriförrättningar
  • Markupplåtelse på allmän platsmark
  • Förhandsbesked
  • Anmälan
  • Tillsynsärenden
  • Mark-, rivnings- och bygglov

Viktigt att underlätta för företagare

Konsekvenserna av smittspridningen av covid-19 kräver ett aktivt arbete för att minska skadan på den lokala ekonomin. På grund av de hårdare restriktionerna som nu gäller fattar VGS därför beslutet att ge anstånd med betalningstid, för att fortsätta underlätta för företagare och stärka företagens ekonomi.

Det här gäller för fakturor

Sista betalningsdag på fakturor från kommunen till företag förlängs som mest till den 28 februari 2021. Debitering av 2021 års avgifter för livsmedelskontroll, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd görs som vanligt under februari månad 2021.

Ett glapp uppstår mellan tidigare beslut om anstånd och detta beslut. Det tidigare beslutet gällde till och med den 30 september 2020, och det här beslutet gäller från och med den 23 november 2020.

Hanteringen av fakturor under glappet sker enligt nuvarande rutiner. Det går inte att få anstånd på fakturor som skickats under tiden för glappet, alltså tiden mellan 30 september-23 november 2020.

Ta hjälp av Sandvikens kommuns Medborgarservice

I de fall fakturor från och med 23 november 2020 redan har hunnit skickas till företag förlängs inte förfallodatum automatiskt. Det går att få anstånd om du kontaktar Sandvikens kommuns Medborgarservice eller en handläggare.

Tel: 026-24 00 00
E-post: medborgarservice@sandviken.se

Kontaktinformation