Ifall skolan eller förskolan skulle stängas ner

Ifall skolan eller förskolan skulle stängas ner

För att hindra smittspridning av covid-19 kan regeringen eller huvudman, till exempel Ockelbo kommun, besluta att stänga ner skola, förskola eller annan fritidsverksamhet. Här kommer information om vilka som kommer att erbjudas barnomsorg om en nedstängning skulle bli verklighet.

Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Om verksamheten stängs måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn. Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Du har dock bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt.

Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Vem deltar i samhällsviktig verksamhet?

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska, utifrån MSB:s Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3 och 2020:4), göra en bedömning om den verksamhet som bedrivs är samhällsviktig.

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska också bedöma vilken personal som behövs för att kunna upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå. Prata med din arbetsgivare eller uppdragsgivare för att få veta om du är en av de som behövs.

Barn i behov av särskilt stöd

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem. Det är du som vårdnadshavare som anmäler behovet till din skolhuvudman.

Hur ska jag göra om jag behöver omsorg?

Om det skulle bli aktuellt med en skolstängning kommer information om hur du går tillväga för att anmäla behov av omsorg finnas på kommunens webbplats. Om plats beviljas kommer du sedan få veta var ditt barn kommer att placeras. 

Ockelbo kommun kan även behöva ha ett intyg från din arbetsgivare för att styrka ditt behov av barnomsorg.

Syftet med en eventuell skolnedstängning är för att minska risken för smittspridning. Därför bör du i första hand se till att ditt barn kan vara hemma.

Information på andra språk:

መን እዩ’ቲ፡ ቤትትምህርቲ፡ መዋዕለ-ሓጻናት፡ ”ፍሪቲድስ” ወይ ካልእ ስነትምህርታዊ ንጥፈታት ኣብ ዚዕጸወሉ ጊዜ፥ ንናይ ቆልዑ ሓልዮት-ሕጻናት ዕድል ኪወሃቦ ዚኽእል?

مكنها الاستمرار و القيام على خدمة رعاية ُ ما هي الجهات التي ي الاطفال في حال غلق المدرسة، الروضة، دار نشاطات أوقات االفراغ أو الدوائر التعليمية الاخرى؟ 

Who may be offered childcare if schools, nursery schools, after-school centres, or other educational activities close?

Mer information:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Skolverket

Information till dig som är vårdnadshavare:

Försäkringskassan