Om anslagstavlan

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras det vill säga skrivs under av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att säkerställa att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering anslås protokollet på kommunens officiella anslagstavla.

Varför ska ett protokoll anslås?

Anslag kallas också bevis och är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag protokollet anslås.

Av anslaget framgår vilket sammanträde det gäller, när protokollet är justerat och när det anslagits samt hur länge det anslås (sitter uppe). Det ska också finnas information om var protokollet finns. Anslaget är ett viktigt besked om att protokollet är justerat, och att överklagandetiden (besvärstiden) för de beslut som tagits börjar löpa.

Vad är en kungörelse/ ett tillkännagivande?

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, exempelvis om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.