Kommunrevision

I enlighet med kommunallagen skall kommunfullmäktige utse minst 5 revisorer, vilkas uppgift är att granska, att styrelser och nämnder följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om.

Revisorerna granskar även om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning.

Revisorerna följer löpande den kommunala verksamheten och för dialog med styrelser/nämnder, chefer och verksamhetsansvariga. Förutom detta gör revisorerna även 2-3 mera fördjupande granskningar varje år.

Revisorerna prövar de förtroendevaldas ansvarstagande och lämnar ett utlåtande om detta till kommunfullmäktige. Detta sker varje år i samband med att kommunens årsredovisning behandlas av kommunfullmäktige.

För perioden 2019-2022 har kommunfullmäktige utsett följande revisorer:

Mats Åstrand (S)    sammankallande
Gunnar Larsson (C)    vice sammakallande
Anna Fencker-Lang (S)  
Evald Larsson (SD)
 
Patrik Arne Källin (M)