Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och svarar för samordning och planering av den kommunala verksamheten.  Kommunstyrelsens 11 ledamöter och 11 ersättare väljs av kommunfullmäktige.

Kommunen har ett heltidsarvoderat kommunråd, som tillika är kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av annan nämnd/styrelse.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde ingår kommunövergripande verksamhet såsom central administration innefattande ekonomi- och personalfrågor, näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor, kommunal beredskap, säkerhetsfrågor samt teknikverksamhet (VA, vägar, gator mm).

Under kommunstyrelsen finns tre utskott: ekonomiutskottet, tillväxtutskottet och personalutskottet.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Den ansvarar också för stadens