Kommunfullmäktige 28 juni

Läs mer om vad som beslutades och se sändningen i efterhand

Kommunfullmäktige den 28 juni innehöll en fullspäckad lista med ärenden. Nedan kan du läsa ett urplock av vad det som beslutades och ta del av sändningen.

Klicka här för att ta del av handlingarna  (öppnas i nytt fönster)

Klicka här för att se sändningen i efterhand  (öppnas i nytt fönster)

Det blev ett ovanligt långt kommunfullmäktige jämfört med de som hållts tidigare i år. Förutom att klubba igenom en rad beslut gästade Robin Berthier fullmäktige för att berätta hur hotell Stilleben i Åmot påverkats av pandemin.

Års- och flerårsbudget 2022-2024 - preliminära ramar (s. 4)

Budgetarbetet fortsätter i enlighet med fastställda ramar. Kommunstyrelsens och utbildnings- och kulturnämndens budgetramar utökas med 1,5 miljoner kronor, respektive 900 000 kronor från och med år 2022.

Investering omklädningsrum (s. 121)

Kommunfullmäktige beslutade att 5,6 miljoner kronor avsätts för att under år 2021 och 2022 slutföra del av den fjärde etappen på Möjligheternas hus. Den fjärde och sista etappen innebär en tillbyggnad som ska rymma omklädningsrum, expedition/kansli, lokal för bågskyttarna samt en NoFall Rundbana. Projektet med multiarenan har gjorts i samarbete med Ockelbo Hockey Club som bland annat redan byggt plattan till omklädningsrummet.

Kompletterande investering ventilation Centrumhuset (s. 168)

Beslut togs om att investeringsbudget för utbyte av ventilation i Centrumhuset utökas med 8,6 miljoner, totalt 18,1 miljoner kronor. Den ursprungliga kalkylen låg på 9,5 miljoner kronor, men när man nu kommit längre i processen visar det sig att det blir dyrare än beräknat, då man bland annat måste anlägga en utbyggnad, utföra nya kanaldragningar och sanera mot asbest.

Försäljning - Prästbordet 1:28  (s. 192)

Kommunfullmäktige gav Ockelbogårdar AB rätten att sälja fastigheten Prästbordet 1:28, även kallat Kaplansgården. Fastigheten har under många år varit uthyrd till Ockelbo kommun som bland annat bedrivit förskola och tillfälligt covidboende. Ockelbogårdar gör bedömningen att återställande till bostäder skulle innebära betydande kostnader, men även att det finns en efterfrågan på lokaler i Ockelbo. En försäljning kan även friställa kapital till fortsatt nybyggnation.

Försäljning - del av Vi 1:16  (s. 202)

Under fullmäktige beslutades det att sälja en del av tomten VI 1:16, cirka 1600 kvm, som är en del av IP-området vid Möjligheternas hus. En privat aktör vill etablera en padelhall på området. Platsen där padelhallen ska stå går för 75 kronor/kvm och ska ligga i tät anslutning till Ugglebo arena.

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025  (s. 204)

Den nya bredbandsstrategin för 2021-2025 klubbades igenom. Den bygger på Region Gävleborgs Regional plan för bredband 2019-2025 och är även kompletterad med specifika och lokala förutsättningar som gäller för Ockelbo kommun. I handlingarna kan du ta del av Bredbandsstrategin i sin helhet.

Höjning av VA-taxans anläggningsavgift för åren 2022 till 2024 (s. 253)

Kommunfullmäktige beslutade sig för att höja VA-taxans anläggningsavgift. Ockelbo Vatten AB:s styrelse lämnade förslaget till fullmäktige om att höja anläggningsavgiften, som är en engångsavgift som betalas vid anslutning eller tillbyggnad på befintlig fastighet. I handlingarna kan du läsa exempelberäkningar på taxehöjningarna för enfamiljshus och flerbostadshus, något som även redovisas i sändningen. Höjningen sker stegvis och görs för att spegla intäktsbehovet.

Svar på medborgarförslag (s. 270-284)

Frisbeegolfbana på Fornvi

Fullmäktige beslutade att godkänna medborgarförslaget om att anlägga en Frisbeegolfbana på Fornvi, under förutsättning att området är lämpligt, annars undersöker kommunen om en annan plats. Kostnaden beräknas bli 120 000 kronor och skötseln kommer utföras av kommunens grupp för yttre skötsel. Förlagsgivaren understryker att diskgolf "håller Fornvi öppet och tillgängligt. Främjar friskvård och utevistelse". Tekniska enheten och Näringslivsenheten har i ärendet framhållit frisbeegolf som ett positivt inslag för invånare, skolan, "En frisk generation" och besöksnäringen.

Fler nya, snygga papperskorgar i Ockelbo

Kommunfullmäktige bifaller förslaget om att sätta upp fler och finare papperskorgar i klassisk stil. Kommunen har cirka 60 papperskorgar. Tekniska ser positivt på förslaget och ska påbörja arbetet med att byta ut papperskorgar i den takt ekonomin tillåter.

Asfalterade parkeringsplatser på Sjöbacksvägen

Ett förslag att skapa minst fem nya parkeringsplatser längst ner i vändplanen på Sjöbacksvägen besvarades av fullmäktige. Tekniska enheten är medveten om att området runt Sjöbacken har en ansträngd parkeringssituation, men att nuvarande detaljplan inte medger att anlägga en utökad parkeringsyta. En ny detaljplan är under utarbetande där man ska undersöka om det är möjligt att anlägga fler parkeringsplatser.

Anmälan av motion - Kameraövervakning för ökad trygghet (SD) (s. 288)

Sverigedemokraterna anmälde en motion om kameraövervakning för ökad trygghet i byn. I motionen står det att läsa att kriminaliteten ökar, samt otryggheten. Vidare står det att övervakningskameror ska ses som ett brottspreventivt komplement til sociala insatser i den fysiska miljön och att det kan höja känslan av säkerhet. Förslaget är att lämpliga platser ska pekas ut i Ockelbo kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Svar på motioner (s. 291-297)

Belysning på Ulvstavägen (C)

Centerpartiet föreslog att kommunen ska anlägga belysning efter Ulvstavägen. I motionen står det att vägen är mycket mörk och få närliggande hus som skulle kunna lysa upp vägen lite. Ärendet behandlades i ekonomiutskottet under våren och finns upptagen i långsiktig investeringsplan för år 2022. Motionen anses besvarad.

Inför LOV inom äldreomsorgen (M)

Moderaterna föreslog att införa Lagen om valfrihetssystem inom äldreomsorgen i Ockelbo kommun. Partiet menar att det bland annat det stärker den enskildes rätt till medbestämmande och att det skapar en möjlighet för privata företag att utföra tjänster som kommunen idag utför i egen regi. Motionen avslogs av majoriteten i kommunfullmäktige och avgjordes genom votering.