Illustration från Kungliga biblioteket

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Bilden ovan är en illustration från Kungliga biblioteket

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. De är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Deras minoritetsspråk heter jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Att tillhöra en nationell minoritet innebär vissa rättigheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Du har rätt att få information och vara delaktig i beslut som rör den minoritetsgrupp som du är en del av. Du har också rätt att bevara och utveckla ditt språk och kultur, bland annat genom kommunens modersmålsundervisning.

Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att:

  • Det allmänna har ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas
  • Kommuner och andra myndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem
  • Kommuner och andra myndigheter ska när det behövs informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner.

Minnesdagar & nationaldagar

Förintelsens minnesdag - 27 januari
Samernas nationaldag - 6 februari
Sverigefinnarnas dag - 24 februari
Tornedalingarnas dag - 15 juli
Romernas nationaldag - 8 april