Kommunens krisberedskap

Ockelbo kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera allvarliga störningar, kriser eller extraordinära händelser. Detta kan till exempel vara en storbrand med evakuering eller en trafikolycka med flera skadade. Det kan också handla om ett skadat vattenledningsnät med odrickbart vatten eller större störningar i elleveranser.

Vid en sådan händelse, större olycka eller annat akut läge samordnar kommunen olika aktörers arbete och aktiverar kommunens krisledning. 

Kommunens krisledningsorganisation

Vid en extraordinär händelse eller svår påfrestning för samhället kan kommunens krisledningsorganisation träda i funktion.

Krisledningsnämnd

Kommunen har en krisledningsnämnd som kan sammankallas om en extraordinär händelse har inträffat eller hotar att inträffa. I Ockelbo kommun så är det kommunstyrelsens som är krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden har större befogenhet enligt lag att fatta beslut i olika ärenden än vad kommunstyrelsen normalt har.

Krisledningsgrupp

För det löpande arbetet under en allvarlig störning, kris eller extraordinär händelse finns ledningsgrupp där bland annat kommunchefen och förvaltningscheferna ingår.

Hemberedskap

Det kan vara bra att vara förberedd på att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Du kan själv förbereda dig för att lättare hantera att till exempel vatten, el eller mobilnätet slås ut under en längre tid. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Om vi är fler som har egen beredskap och kan klara oss några dagar på egen hand, kan samhället fokusera på att hjälpa de mest utsatta. 

Krislådan – Var förberedd om krisen kommer | Röda Korset (rodakorset.se)