Risk & sårbarhet

- inventering & analys

Det offentliga har ett ansvar för att samordna samhällets säkerhet. Kommuner och landsting ska därför upprätta en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Grunden för denna plan är risk- och sårbarhetsanalyser. En riskinventering har gjorts över de olycksrisker som finns i kommunen och sårbarhetsanalyser kommer att genomföras av händelser som kan betraktas som extraordinära.

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som kännetecknas av följande:

  • att händelsen avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning, eller
  • överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen eller landstinget

Händelser som analyseras speciellt är:

  • Väderrelaterade störningar med avseende på översvämning och höga flöden
  • Kemikalieolyckor med avseende på farligt godsolyckor vid vattentäkt
  • Kommunikationsolyckor med avseende på Vägtrafik
  • Bränder
  • Pandemi
  • samt ytterligare ett antal risker

Syftet med analyserna

Syftet med risk- och sårbarhetsanalyserna är att minska sårbarheten i kommunen och att öka förmågan att hantera kriser. Detta genom att analyserna ger oss kunskap för att både förebygga och förbereda oss inför kriser.