Glada killar

Mötet där föreningen bildas

På ett möte då en förening ska bildas måste alla ha samma möjligheter att delta i diskussionen och påverka besluten.

Mötet bör bland annat ta upp följande uppgifter:

Mötets öppnande

Någon av dem som sammankallat mötet, det vill säga ordföranden i den tillfälliga styrelsen hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Dagordning

Det första man gör på mötet är att bestämma vilka ärenden som ska finnas med på dagordningen (den lista på frågor man ska ta upp).

Val av mötesfunktionärer

I början av mötet bestämmer också mötesdeltagarna vem som ska vara mötesordförande, sekreterare, justeringsman och rösträknare.

Mötesordföranden är den som leder mötet. Sekreteraren är den som för anteckningar och skriver ner alla beslut i ett protokoll. Justeringsmännen läser igenom protokollet efter att sekreteraren skrivit rent det (kan ske flera dagar senare) och kontrollerar att alla beslut som fattades är rätt antecknade i protokollet. De skriver sedan under det (det är ett bevis för att protokollet är korrekt).

Även sekreteraren själv och mötesordföranden skriver under protokollet. Rösträknare anlitas vid de tillfällen då mötesdeltagarna inte kan komma överens om något utan måste rösta för att kunna komma till beslut. Om alla är överens behövs ingen rösträknare.

Föreningens namn

Föreningens stadgar

Medlemsavgift

De som är med på mötet bestämmer hur stor avgift varje person måste betala för att bli medlem i föreningen. Därefter beslutar man varje år på årsmötet hur stor avgiften ska vara det kommande året.

Val av ordförande för föreningen

Ordföranden för föreningen väljs ofta vid ett särskilt val, däremot fördelar styrelseledamöterna ut de övriga uppgifterna i styrelsen.

Val av styrelseledamöter och suppleanter 

(ersättare om ledamöterna inte kan närvara).

Val av beredning

En valberedning består normalt av 3-4 personer och deras uppgift är att inför det kommande årsmötet föreslå vilka personer som bör väljas till de olika förtroendeuppgifterna i föreningen, tex ordförande, ledamöter.

En förenings första möte kan naturligtvis också innehålla diskussioner om andra frågor tex vilken verksamhet föreningen ska bedriva och hur den ska finansieras.

Det färdigskrivna och undertecknade protokollet från en förenings första möte kommer att fungera som bevis för att föreningen har bildats. Det är därför viktigt att spara det.

Man måste också bestämma om hur man gör för att upplösa föreningen (nedläggning). Vanligt är att man har två medlemsmöten efter varandra som beslutar samma sak. Man måste då också reda ut vad som händer med föreningens tillgångar och skulder.

Kontaktinformation