Anteckningsblock

Stadgar

En förening bör ha regler för sitt arbete. Dessa regler kallas stadgar. Här nedan finns några exempel på vad stadgarna bör innehålla. 

1  Föreningens namn

2  Mål och uppgifter för föreningen

3  Vilken inriktning föreningens verksamhet ska ha

4  Vilka personer som ska bli medlemmar i föreningen

5  Hur man blir medlem i föreningen och hur man gör för att lämna den

6  Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter

7  På vilket sätt föreningen beslutar om medlemsavgifterna (normalt gör man det på ett årsmöte)

8  Verksamhetsår - räkenskapsår (Under denna rubrik talar man om ifall föreningens verksamhetsår följer kalenderåret (1 jan - 31 dec) eller någon annan indelning)

9  Regler för föreningsmöten och årsmöten

10 När och hur man kallar medlemmarna till möten och årsmöten (det är vanligt att man gör det minst två veckor före mötesdagen)

11 Hur lång tid före ett möte som medlemmarna ska skicka in sina förslag (motioner) till styrelsen

12 Beslutsordning

- Hur besluten ska fattas vid årsmöten och andra medlemsmöten. Enligt somliga stadgar måste minst två tredjedelar av de närvarande vara överens för att de ska kunna fatta ett beslut. Enligt andra räcker det att minst hälften är överens
- När öppen och sluten omröstning ska användas. En öppen omröstning innebär att alla kan se hur medlemmarna röstar, tex vid handuppräckning. Vid en sluten omröstning använder man röstsedlar, de enskilda medlemmarnas beslut är alltså hemliga

13 Man måste också bestämma hur man ska göra för att ändra i stadgarna, vanligt är att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna. Dessutom är det vanligt att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna ska vara överens för att kunna ändra stadgarna.

Kontaktinformation