Mötesrum

Vem gör vad

Styrelsens uppgifter: 


Se till att besluten som fattas på föreningsmötena också genomförs. 

Ansvara för administration, ekonomi och olika aktiviteter för medlemmarna som t ex barn och ungdomsverksamhet, tävlingar, medlemsarrangemang. 

Förbereda de frågor som tas upp på medlemsmötena. 

Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen. Det innebär att styrelsen har ett rättsligt ansvar, den kan t ex ingå avtal. 

Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområden, i varje styrelse ska det finnas en ordförande, en sekreterare och en kassör. Dessutom är det vanligt att man väljer olika sakansvariga personer. De ansvarar för olika aktiviteter som föreningen planerar. Man kan till exempel ha olika sektioner inom en förening, en ungdomssektion, en tävlingssektion etc

Ordförandens uppgifter:

Att samordna styrelsens arbete
Vara mötesledare vid styrelsemöten 
Se till att de beslut som föreningen fattat genomförs 
Är ofta föreningens firmatecknare* 
Att godkänna föreningens inbetalningar och utbetalningar
Vice ordföranden sköter ordförandens uppgifter när han eller hon inte kan närvara.

* Firmatecknare är den person eller de personer som i föreningens namn får skriva sina namnteckningar på olika slags handlingar, ekonomiska uppgörelser mm. Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med sekreteraren eller kassören får i uppdrag att göra det (de får teckna föreningens firma).

Sekreterarens uppgifter:

Att ha hand om föreningens post 
Att skriva styrelsens protokoll
Att ha hand om föreningens arkiv
Att ansvara tillsammans med ordföranden för att medlemmarna kallas till olika möten

Kassörens uppgifter:

Ansvarar för föreningens ekonomi 
Sköter föreningens in- och utbetalningar 
Ansvarar tillsammans med ordföranden för att föreningens ansökningar om bidrag lämnas in i tid till rätt myndighet 
Ansvarar för föreningens bokföring 
Sköter föreningens medlemsregister 
Rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation

Ledamöternas uppgifter:

De sakansvariga styrelseledamöterna ansvarar för varsitt verksamhetsområde t ex studier, kultur, barn- och ungdomsverksamhet eller idrott.

De har också till uppgift att

Starta verksamhet inom sina verksamhetsområden.
Förbereda ärenden som rör deras verksamhetsområden och berätta om dem innan styrelsen eller ett föreningsmöte fattar beslut.

Revisorernas uppgifter:

Revisorerna har ansvaret för kontrollen inom föreningen. De är en länk mellan medlemmarna och styrelsen som ser till att allting utförs så som det har beslutats.

Revisorerna har till uppgift att granska:

Att styrelsen följer föreningens stadgar 
Att styrelsen följer medlemsmötenas beslut 
Att räkenskaperna och bokföringen fungerar. De kontrollerar att det finns kvitton på alla in- och utbetalningar och att summorna på kvittona skrivs in rätt i kassaboken. De kontrollerar att de ekonomiska rapporterna är korrekta. 
Att föreningen inte bryter mot samhällets olika lagar och regler
 
Revisorerna ska lämna in en skriftlig rapport om sin granskning av föreningen till årsmötet. Dessa rapporter kallas revisionsberättelser. Räkenskaperna bör granskas av revisorerna under året oavsett om det finns anledning att misstänka felaktigheter eller ej. 

I revisionsberättelsen skriver revisorerna om det finns något att invända mot styrelsens arbete. De föreslår också om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under det gångna året eller ej (detta kallas att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen). 

Kontaktinformation