Illustration av barn och en sol

Världens bästa sommarlov i Ockelbo!

– föreningar m.fl. kan söka bidrag till sommarlovsaktiviteter!

Ockelbo kommun kommer 2021 att göra en sommarlovssatsning för att i samverkan med föreningar mfl, anordna kostnadsfria aktiviteter för barn under sommarlovet.

Föreningar mfl kan nu ansöka om bidrag för att i samverkan med kommunen göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6–15 år att kunna delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Tidigare år har Sveriges kommuner fått statliga medel för att genomföra dessa aktiviteter, men från 2020 betalades inte dessa medel ut längre. Förra året finansierades sommarlovsaktiviteterna med kommunala medel och så blir det även i år.

Ansökan om bidrag – så här går det till

  • Ansökan avser föreningar mfl. Föreningarna ska vara registrerade i Ockelbo kommun.

  • Aktiviteterna ska anordnas under perioden: v.23, from torsdag 10 juni, tom tisdag v. 33 (17 augusti).

  • Ansökningar som avser anordna aktivitet under flera dagar (minst fem) för flera personer kommer att prioriteras.

  • Det ansökta och beviljade bidraget kan komma att reduceras till en mindre summa.

OBS! att aktiviteterna måste genomföras utifrån de rekommendationer som vid genomförandet gäller kring smittspridning/corona-situationen gällande utifrån Folkhälsomyndigheten, idrottsförbund etc. Ansvaret för att detta följs är respektive bidragstagande förening/organisation etc.

Det är också viktigt att ta med i beräkningen att det kanske inte alls går att genomföra några aktiviteter av detta slag utifrån då gällande rekommendationer.

Bidraget betalas ut i slutet av maj/början av juni. Då vet vi också lite mer hur situationen kring rådande pandemi ser ut.

Föreningar/organisationer som inte finns i kommunens föreningsregister men ändå vill samverka kring sommarlov för barn och unga 2021 uppmuntras kontakta Håkan Alkberg, kontaktuppgifter nedan.

Sista datum för ansökan till sommarlovsaktiviteter är 26 april. Ansökan mailas eller skickas per post.

Beslut angående sommarlovsstöd tas senast den 3 maj.  

Efter besked om man blivit beviljad (hel eller del av summan) sin ansökan, ska besked ges tillbaka till kommunen om föreningen/org mfl, avser att genomföra sin aktivitet. Senast 12 maj behöver kommunen detta besked.

En utförlig beskrivning på aktiviteterna med detaljer, tider, platser etc, till underlag för publicering på ockelbo.se samt Ockelbo kommuns Facebooksida – Plats att växa, ska lämnas till kommunen. Senast 12 maj behöver kommunen denna beskrivning.

Dessa kriterier måste vara uppfyllda

Bidraget kommer att betalas ut till föreningar/organisationer som utvecklar och erbjuder kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-15 år.

Bidraget ska användas till att erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling.

Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

Bidraget ska stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder.

Bidraget ska redovisas enligt anvisningarna på blankett Redovisning, bidrag sommarlovsstöd 2021 (barn 6-15 år) för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig. Blanketten kommer att finnas att hämta på ockelbo.se. Den kan också hämtas i kommunens välkomstcenter.

Redovisningen ska vara inlämnad till Ockelbo kommun senast den 30 september 2021

Ansök till:

Ockelbo kommun
Sommarlovsaktiviteter
816 80 Ockelbo
Eller
E-post: kommun@ockelbo.se

Vid frågor, kontakta: Håkan Alkberg, 070-414 14 74, hakan.alkberg@ockelbo.se

Redovisningen ska vara inlämnad till Ockelbo kommun senast den 30 september 2021

Redovisningsblankett kommer att finnas tillgänglig på Informationskontoret och på denna sida