Medborgarlöfte 2022-2024 skrevs under av Ockelbo kommun och polisen

Fortsätter att samverka kring brottsförebyggande arbete

På bilden ser vi Mia Lindblom, säkerhetschef Ockelbo kommun, Temo Allenbäck, tf. lokalpolisområdeschef Gästrikland, Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande Ockelbo kommun och Måns Jennehag, kommunpolis.

Polisen och Ockelbo kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftet för 2022 - 2024 är en satsning på att öka tryggheten i kommunen.

Polisen och Ockelbo kommun har tagit fasta på det som medborgarna upplever är viktigt för att skapa ett tryggare Ockelbo. Idag undertecknade därför Temo Allenbäck, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Gästrikland och Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo, medborgarlöftet för 2022 - 2024.

Löftet baseras på trygghetsvandringar, medborgardialoger, dialoger med lokala aktörer och den gemensamma lägesbilden.

− Invånarna i Ockelbo lyfter fram att trafiksituationen och droganvändningen bland unga är det man upplever skapar otrygghet i kommunen. Det är oerhört viktigt att invånarna ska känna trygghet och därför arbetar vi aktivt tillsammans kommunen i det långsiktiga trygghetsskapande arbetet.  Genom samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun finns det en bra struktur för det arbetet, men för minska brottsligheten och öka tryggheten på sikt måste hela samhället hjälpas åt, säger Temo Allenbäck, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Gästrikland.

Samsyn skapar trygghet

− En samsyn med polisen skapar trygghet för hela vår kommun. Löftet mellan oss och polisen är viktig eftersom kommuner har olika utmaningar. Vi har inget tumult med krogstängning som större städer kan ha. Det vi har identifierat när vi har pratat med våra invånare i byarna och i centrala Ockelbo under trygghetsvandringar har framför gällt trafiksäkerhetsfrågor och att vi behöver jobba förebyggande med ungdomars droganvändning. Där är det viktigt att vi tillsammans arbetar med polisen för att skapa en tryggare kommun, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

− Medborgarlöftet innehåller ett antal aktiviteter som vi tillsammans med Ockelbo kommun ska arbeta med för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Det handlar bland annat om att skapa en bättre gemensam lägesbild som ska ligga till grund för vilka insatser som ska genomföras inom till exempel trafiksäkerhetsfrågor. Vi ska även möta unga i planerade forum för samtal kring attityder och värderingar inom ANDT-området (ANDT = Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak), säger Måns Jennehag, kommunpolis.

Medborgarlöften för perioden 2022-2024

Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att Ockelbo ska bli en tryggare plats att vistas på.

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

  • Polisen och kommunen ska tillsammans arbeta för att en bättre gemensam lägesbild som utgör en grund för vilka insatser som kommunen och polisen kan komma att behöva göra, t.ex. gällande trafiksäkerhetsfrågor.

Polisen och kommunen lovar att tillsammans arbeta för att minska droganvändningen i kommunen, med ett särskilt fokus på unga.

Det ska åstadkommas genom följande aktiviteter:

  • Polisen och kommunen ska tillsammans på i förväg planerade forum möta unga för samtal kring attityder och värderingar gällande bl.a. ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak).

Temo Allenbäck och Magnus Jonsson skriver under medborgarlöfte

Temo Allenbäck, tf lokalpolisområdeschef och Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande skrev under medborgarlöftet.

2022-04-21