Barns och ungdomars hälsa viktigast

Barns och ungdomars hälsa viktigast

Nytt treårsprogram för folkhälsoarbetet i Ockelbo kommun

Våra levnadsvillkor som barn påverkar vår hälsa som vuxna.
Därför prioriteras barn och ungdomar i Ockelbo kommun när politikerna slår fast det nya Folkhälsopolitiska programmet för de närmaste tre åren. 

Begreppet folkhälsa omfattar långt fler faktorer än hur vi mår fysiskt eller psykiskt. Livsvillkoren i allmänhet har också stor betydelse för hur vi upplever våra liv. Får vi stöd av någon när livet blir tyngre? Har vi marginaler i vår hushållsekonomi? Är vi socialt aktiva? Är vi trygga med att gå ut ensamma på kvällen?

På nationell nivå finns elva folkhälsomål, som innefattar allt från vår känsla av inflytande i samhället till hälsa i arbetslivet, sexualitet och matvanor.
På lokal nivå har kommunstyrelsen, enligt ett förslag, valt ut fyra områden som ska prioriteras i det lokala Folkhälsopolitiska programmet för perioden 2015-2018.
Det Folkhälsopolitiska programmet ska även godtas av kommunfullmäktige innan det börjar gälla:

1 Delaktighet och inflytande
Alla kommuninvånare i Ockelbo ska ha möjlighet att känna delaktighet i samhället och ha inflytande över sin livssituation. Det påverkar hälsan positivt.

2 Ekonomiska och sociala förutsättningar
Alla som bor och verkar i Ockelbo kommun ska ha möjlighet att känna social och ekonomisk trygghet, vilket är grundläggande förutsättningar för god folkhälsa.

3 Barn och ungas uppväxtvillkor
Alla barn och ungdomar i Ockelbo med byar ska ha möjlighet att leva under goda och jämlika uppväxtvillkor. Förhållanden under uppväxtåren påverkar barn och ungas hälsa och livsvillkor genom hela livet.

4 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
Ockelbo ska sträva mot en jämlik hälsa för hela befolkningen genom att bidra till att minska medicinska och sociala skador orsakade av droger och olika slag av beroende. 

Samordningsansvaret för folkhälsoarbetet i Ockelbo ligger i samverkansgruppen FolkhälsaBRÅ, där BRÅ står för brottsförebyggande. Rådet ska initiera, utveckla och samordna resurser för ett hälsofrämjande arbete. I rådet sitter representanter från de förtroendevalda, tjänstemän, polisen, Svenska kyrkan och Missionskyrkan, hälsocentralen, Ockelbogårdar samt föreningen Service och Handel.

av Elina Sorri
2015-04-27

(Uppdaterad 2015-05-04: Kommunfullmäktige antog det folkhälsopolitiska programmet)

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS OCKSÅ

Stor undersökning: Så mår Ockelbos invånare