Så vill Ockelbo kommun utöka cykelnätet

Så vill Ockelbo kommun utöka cykelnätet

Första steget: En ny cykelväg till Wij 2017

En cykelväg mellan Sjöängsvägen och Wij Trädgårdar har länge varit ett önskemål i Ockelbo.
Enligt Trafikverket kan den bli verklighet 2017.
Det framgår av den nya gång- och cykelplanen som skickats ut på samråd, och ställts ut på Ockelbo bibliotek.

Förslaget till hur framtidens gång- och cykelbanor bör utvecklas i Ockelbo kommun är färdig. Den senaste var från 2001 och behövde följas upp, med både uppdateringar och utökningar.
Gång- och cykelplanen kommer att användas som underlag i många olika sammanhang; bland annat när kommunen söker stöd och medfinansiering för utbyggnad av cykelvägar hos regionen eller staten, eller som en plan att ta hänsyn till under kommande års översikts- och detaljplanering av infrastrukturen.

Trafikverket planerar just nu för en ny cykelväg längs Gamla Åmotsvägen mellan Sjöängsvägen och Wij Trädgårdar. Den beräknas vara färdig under 2017.

Visionen är att få till ett sammanhängande gång- och cykelnät i kommunen; till nytta för både miljön, trafiksäkerheten och folkhälsan. Den nya gång- och cykelplanen beskriver hur ett sådant skulle kunna se ut.
I planen finns till exempel önskemål inte bara om separerade cykelvägar genom både Åmot, Lingbo Jädraås byar, utan också mellan respektive by och Ockelbo.
För Mo, Åbyggeby och Ulvsta nämns bymiljöväg som ett framtida alternativ. Det innebär att vägen har ett enda körfält med breda vägrenar på båda sidor, för att markera att det är gående och cyklister som prioriteras framför biltrafiken.

Säbyggeby, Stenbäcken och Hamrångevägen är områden med många gående och cyklister längs vägarna, där separata gång- och cykelvägar skulle förbättra säkerheten avsevärt.
När det gäller centrala Ockelbo diskuteras åtgärder för trafiksäkerhet kontinuerligt i planeringen av Framtidens Centrum och ett nytt torg. I samband med att nya Perslundaskolan tas i bruk framförs också önskemål om gång- och cykelväg ända fram.

Men önskemål är en sak, och genomförande en annan.
De större vägarna är statliga; vilket betyder att Ockelbo kommun saknar rådighet över dem. Här handlar arbetet om att trycka på ”uppåt” för en utbyggnad; då är gång- och cykelplanen ett bra verktyg när man vill beskriva hur det bör se ut.

På de ”egna” vägarna kan kommunen planera för åtgärder på kortare sikt, så långt ekonomin medger. Det kan handla om att ordna belysning, skyltning eller tydligare vägmarkeringar längs vägar som av ortsbor redan används som cykelvägar. Här nämns stationsområdet i Lingbo som ett exempel.

av Elina Sorri
2015-09-21

MER INFORMATION
Planen går ut på samråd till politiska partier, byaråd, vägföreningar, polisen, Region Gävleborg, Trafikverket, de kommunala nämnderna och folkhälsosamordnaren. Planen har även ställts ut på Ockelbo bibliotek.
Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Bygg & Miljö senast 4 november 2015. De kan bland annat beröra gång- och cykelplanens innehåll, struktur, eller visa egna förslag.
Synpunkter lämnas till Bygg- & Miljö via e-post byggochmiljo@ockelbo.se eller skrivelser till Bygg & Miljö, 816 80 Ockelbo.
Frågor? Ring eller maila Patrik Landberg på Bygg & Miljö, 070-414 14 14, patrik.landberg@ockelbo.se

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

Förslaget på Gång- och cykelplan 2015 för Ockelbo kommun har tagits fram av Bygg & Miljö i samarbete med Tekniska enheten.

Klicka här om du vill läsa förslaget i sin helhet.