Så kan du påverka utvecklingen i din egen by

Så kan du påverka utvecklingen i din egen by

Leader Gästrikebygden har 46 miljoner att dela ut

Om du har bra idéer om hur Ockelbo eller någon av byarna runtomkring kan bli mer livskraftiga: Fram med dem!
46 miljoner kronor ligger och väntar på att få delas ut till din förening eller ditt företag i Ockelbo med omnejd.
Gästrikebygden är ett av de Leader-områden i Sverige som beviljats pengar från Jordbruksverkets utvecklingsfonder att användas till lokalt ledda projekt de kommande sju åren.

Agneta Wenell, näringslivsutvecklare i Ockelbo kommun, gläds åt att Leader Gästrikebygden, där Ockelbo ingår, har fått ett startbesked från Jordbruksverket för programperioden 2016-2023.
Exempel på projekt som genomförts i och kring Ockelbo tidigare med stöd av Leader-pengar är det renoverade köket på JAIK-vallen i Jädraås, iordningsställandet av flugfisket i Byströmmen i Åmot, digitaliseringen av Rio Bio och den nya belysningen på Ockelbo idrottsplats.

Digitaliseringen av Rio Bio, och belysningen över konstgräsplanen i Ockelbo, är resultatet av ansökningar hos Leader Gästrikebygden. 

Även iordningställandet av flugfiskeområdet Byströmmen i Åmot, fick ekonomisk hjälp från Leader Gästrikebygden. 

”I Ockelbo har man varit väldigt duktiga på att använda de här pengarna tidigare, och vi har redan många som ligger på och vill söka medel till olika projekt under den kommande perioden. Men det finns fortfarande föreningar och företag som inte känner till den här möjligheten och dem vill vi gärna nå”, säger Agneta Wenell.

För att beviljas pengar till ett projekt måste idén ha koppling till de områden som prioriteras i den lokala utvecklingsstrategin för lokalt ledd utveckling inom Leader Gästrikebygden.
Strategin har formulerats gemensamt av personer ur både offentlig, privat och ideell sektor; som exempelvis de fyra kommunerna, studieförbund, Gästriklands idrottsförbund, Skogsstyrelsen, Företagarna, LRF, länsstyrelsen och många, många fler.
”Integration är ett nytt fokusområde där det finns många möjligheter för våra föreningar att utveckla sina verksamheter”, säger Agneta Wenell.

Agneta Wenell, näringslivsutvecklare, Ockelbo kommun.

Huvudsyftet med Leader är att göra vår landsbygd mer livskraftig och skapa fler jobb. I den nu gällande strategin för Gästrikebygden vill man ha fokus på följande områden de kommande åren: 
Kompetensutveckling
Integration
Besöksnäring
Lokalproducerat
Miljösmart samhällsutveckling
Fiskenäring

av Elina Sorri
2016-02-03

HÄR SÖKER DU
Alla som har en idé om hur Ockelbo med byar kan utvecklas, kan vända sig till det lokala Leaderkontoret, som för Gästrikebygdens del är lokaliserat till Knutpunkten i Bergby.
Theres Sundberg är verksamhetsledare och har tel 070-245 21 01.

Klicka här för att läsa utvecklingsstrategin för Leader Gästrikebygden.

Detta är Leader
Leader är en EU-metod för att utveckla sin egen bygd utifrån lokala förutsättningar. Det ger dem som bor och verkar i ett område möjlighet att påverka utvecklingen.
Människor ur offentlig, privat och ideell sektor bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en LAG (Local Action Group).
I varje Leaderområde (i vårt fall Leader Gästrikebygden) tar parterna tillsammans fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka områden och insatser som ska prioriteras under kommande programperiod.
Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Développement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

De fyra EU-fonderna
De fyra utvecklingsfonderna inom EU som Leader-pengarna kommer ifrån är:
Landsbygdsfonden
Socialfonden
Regionalfonden
Havs- och fiskerifonden

LÄS MER
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/lokaltleddutvecklinggenomleader.4.465e4964142dbfe4470635f.html

http://www.leadergastrikebygden.se/

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17