Skolinspektionen pekar ut brister i kommunen

Skolinspektionen pekar ut brister i kommunen

Flera förbättringar har redan genomförts

I november kom Skolinspektionen på besök i Ockelbo.
Nu har de sammanfattat sina intryck, och kräver flera förbättringar.
”Vi var medvetna om flera av bristerna och har vidtagit åtgärder”, säger Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef. 

Skolinspektionen är framför allt missnöjd med det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen.
Man anser att det saknas tillfredsställande uppföljningar och analyser av verksamheternas kvalitet, och därmed också underlag för hur man ska utveckla dem.

Skolförvaltningen i Ockelbo har de senaste tre åren haft fokus på den stora omorganisationen av skolan, som lett till nedläggning av tre byskolor och byggandet av nya Perslundaskolan.
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlund är medveten om att kvalitetsarbetet på huvudmannanivå har fått stryka lite på foten under den tiden.
”Men sedan augusti 2015 har vi en kvalitetssamordnare anställd på halvtid som gör ett omtag kring kvalitetsfrågorna”, säger Lotta Wennlund.

Perslundaskolan får kritik för att elever med behov av särskilt stöd har beviljats anpassad studiegång lite för lättvindigt.  Det händer för ofta, anser Skolinspektionen, att man låter elever med svårigheter fokusera på enbart kärnämnena, i stället för att vidta åtgärder som kan hjälpa eleverna att klara kunskapskraven i samtliga ämnen.
”Vi har alltid haft elevernas bästa för ögonen när vi utrett vilket stöd de bör ha, men vi tar självklart till oss kritiken och ser över hur vi ska arbeta i fortsättningen”, säger skolans rektor Marko Friman.

Även Perslundas arbete med värdegrunder får kritik. Skolinspektionen upplevde att det vid deras besök inte rådde samsyn mellan elever, rektor och personal kring regler och förhållningssätt på skolan. Man lyfter bland annat upp en konflikt mellan en då anställd elevcoach och några av eleverna.
Skolinspektionen kräver att skolan förbättrar sitt förebyggande värdegrundsarbete, men konstaterar däremot att skolan uppfyller kraven när det gäller bland annat undervisning, betygssättning och elevernas trygghet och studiero.  

Ytterligare kritik riktas av Skolinspektionen mot arbetet med studie- och yrkesvägledningen i kommunen, dels för de yngre eleverna, dels på vuxenutbildningen.
”När det gäller yngre elever i grundskolan arbetar vår studie- och yrkesvägledare just nu med en plan för hur de klasserna ska få sitt behov av vägledning tillgodosett”, säger Lotta Wennlund.

När det gäller vägledning via vuxenutbildningen har man haft vakanser som varit svåra att fylla, och som grundskolans yrkesvägledare täckt upp till en viss grad.
”Men från 29 februari kommer vi att ha en studie- och yrkesvägledare anställd på heltid för vuxenutbildningen, vilket vi är väldigt glada för”, säger Lotta Wennlund.

KOMMENTAR: De bedömningar som hittills inkommit från Skolinspektionen rör Perslundaskolan, förskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Bedömningarna av övriga grundskolan och fritidsverksamheten väntas inom kort.

av Elina Sorri
2016-02-05

FAKTA Skolinspektionens tillsyn
Skolinspektion granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.
Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, vilket innebär alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som bedriver skolverksamhet.
Tillsynen görs vart tredje år. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17