Neova tillåts bryta torv ur myr i Ockelbo

Neova tillåts bryta torv ur myr i Ockelbo

Överklagas av Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Länsstyrelsen Gävleborg har gett Neova AB tillstånd att bryta torv på Stor-Olforsmuren, söder om väg 303 mellan Vansbron och Vittersjö.
Beslutet har överklagats till regeringen av Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd (VGS).

13 juni i år beviljades Neova AB en bearbetningskoncession för Stor-Olforsmuren, vilket innebar att företaget fick rätt att bryta torv.
En månad senare överklagade VGS länsstyrelsens beslut, med påpekandet att verksamheten inte är förenlig med artskyddsförordningen, som bland annat säger att det är förbjudet att avsiktligt döda, skada eller störa vilda fåglar.
VGS yrkade på att regeringen skulle upphäva beslutet eftersom man ansåg att det inte gjorts tillräcklig goda analyser på hur verksamheten väntas påverka natur och miljö.

Därefter fick Neova och länsstyrelsen yttra sig över VGS överklagande.
Neova skrev i ett yttrande från 29 augusti att inventeringarna av naturvärdena är väl utförda. Neova påpekade också att man minskat ned området för torvbrytning från ursprungliga 139 hektar, till 83 hektar, och att det därmed finns gott om yta kvar för olika fågelarter att söka föda, leva och fortplanta sig på.
Neova menar också att Stor-Olforsmuren inte finns med bland de mest skyddsvärda våtmarkerna i kommunens naturvårdsprogram.

Länsstyrelsen skrev 19 september att en bedömning av verksamhetens påverkan på artskyddet har gjorts och håller med Neova om att den reviderade täktplanen är utformad så att en tillräckligt stor oexploaterad yta kan bevaras.
”Verksamheten bedöms inte påverka fågellivet på ett sätt som gör att det lokala eller regionala fågelbeståndet påverkas negativt”, skriver länsstyrelsen.
Man tillägger också att det förekommit torvbrytning i det planerade området tidigare, och att det då är fördelaktigt att göra det på samma ställe.

VGS har nu kommenterat de båda skrivelserna i sin tur. Vid sitt senaste sammanträde 25 oktober beslutade nämnden att stå fast vid sina synpunkter; att de fågelinventeringar som gjorts är bristfälliga, och att även den oexploaterade ytan av Stor-Olforsmuren kommer att påverkas av buller, damm och avvattning som missgynnar fågellivet.

I dag finns ingen torvtäkt inom Ockelbo kommun. En ansökan gällande Orbimuren fick avslag 2009, och kring Häbbergsmossen pågår en utdragen tillståndsprocess, eftersom det finns en intressekonflikt mellan torvbrytning och fyndet av en framtida kommunal vattentäkt.
Ockelbos fullmäktige har fastslagit som mål i både översiktsplan, miljöprogram och naturvårdsprogram, att kommunen ska verka för att inga nya torvtäkter ska tillkomma.
Någon vetorätt, liknande den när det gäller tillstånd för vindkraft, har dock inte kommunen.

Ärendet om torvbrytning i Stor-Olforsmuren i Ockelbo ligger nu för avgörande hos energienheten på Miljö- och energidepartementet.

av Elina Sorri
2016-11-01

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17