Stora renoveringsbehov i Ockelbos VA-anläggningar

Stora renoveringsbehov i Ockelbos VA-anläggningar

Taxehöjning enda sättet för Gästrike Vatten att klara kostsamma underhåll

Ockelbo står inför omfattande underhållsarbeten i de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna.
Bland annat behöver vattentornet renoveras, men även i vatten- och reningsverken väntar kostsamma underhåll.
För att kunna genomföra åtgärderna bedömer Gästrike Vatten att avgiften för Ockelbos VA-kunder bör höjas 16 procent 2017, och ytterligare 15 procent 2018.

Det råder en bister verklighet i Sverige när det gäller nätet och anläggningarna för vatten och avlopp.
När infrastrukturen byggdes ut under 50- och 60-talen finansierades investeringarna av staten. Sedan dess har ledningar, pumpstationer och reningsverk slitits ut, och nu är det kommunerna som står inför stora och kostsamma renoveringsarbeten eftersom det inte längre finns statliga medel att tillgå.

Ockelbo har dessutom en försvårande omständighet i att man har en förhållandevis låg andel hushåll som är anslutna till VA-nätet; 64 procent i jämförelse med exempelvis Gävle som har 92 procent, eller Älvkarlebys 92 procent.
Det innebär att det är färre som delar på kostnaden, vilket gör det dyrare för det enskilda hushållet.

För att Gästrike Vatten ska kunna säkerställa leverans av vatten, och rening av avloppsvattnet i framtiden, krävs en lång rad akuta åtgärder i Ockelbo.
Här ingår bland annat omfattande renovering av både vattentornet, avloppsreningsverken och vattenverken.
Gästrike Vatten ser det också nödvändigt att spara mer pengar för kostnader de kommande åren, och föreslår en avsättningsnivå på 1 miljon kronor per år.

För att bolaget ska ha full kostnadstäckning för de nödvändiga åtgärderna krävs att avgifterna höjs.
I ett förslag görs bedömningen att bruknings- och mätaravgiften bör höjas med totalt 16,3 procent från 1 februari 2017, och med ytterligare 15 procent 1 januari 2018.
Redan nu vill Gästrike Vatten också vara tydliga med att höjningar kommer att krävas även de följande åren, 2019 och 2020.
För ett så kallat typhus A, en villa med två vuxna och två barn och en årsförbrukning på 150 kubikmeter, är kostnaden i Ockelbo i dag 9 234 kronor per år, inklusive moms.
Den föreslagna höjningen innebär att kostnaden blir 10 794 kronor 2017, och 12 426 kronor 2018.

(Klicka här för att läsa Gästrike Vattens information om taxeförslaget)

Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S), är även ordförande i Gästrike Vattens dotterbolag Ockelbo Vatten.
”Avgifterna slår hårt emot oss i Ockelbo av två skäl. Dels att vi har ett litet VA-kollektiv, dels hur VA-nätet är uppbyggt med flera separata pumpstationer och reningsverk. Vi har till exempel sex reningsverk att drifta och underhålla, medan Älvkarleby har ett.”

Magnus Jonsson menar att alla kommuner i Sverige förr eller senare kommer att få betala för uppskjutet VA-underhåll, och att Ockelbo i den meningen ligger steget före.
”Vi har en mycket bra profession i Gästrike Vatten, bristerna är kartlagda och det finns underhållsplaner. Vi vet meter för meter vad som behöver göras och kan komma igång med strategier nu, medan andra kommuner inte ens ligger i startgroparna.”

En tidigare utredning har visat att det skulle kosta närmare 100 miljoner att helt bygga om, och bygga samman, de olika delarna i Ockelbos VA-struktur.
”Utan statliga medel finns det inga möjligheter för oss att förverkliga det. Däremot kan vi hålla oss till en strategi där vi bit för bit genomför de renoveringar som krävs, och utreda någon enstaka sträcka där en sammanfogning av nätet skulle gå att realisera”, säger Magnus Jonsson.
Finns det några andra alternativ, än att lägga en avgiftshöjning på VA-kunderna?
”Det enda alternativet är att skjuta till skattemedel, och låta alla vara med och betala. Men då särbehandlas VA-kollektivet med subventioner vilket kommunerna vill undvika”, säger Magnus Jonsson.

Uppdatering 29 november 2016: Kommunstyrelsen säger ja till förslaget. 
Uppdatering 19 december 2016: Kommunfullmäktige säger ja till förslaget.  

av Elina Sorri
2016-11-17

KOMMENTARER
1 Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 29 november, och kommunfullmäktige 19 december.
2 Gästrike Vatten kommer att bjuda in sina VA-kunder i Ockelbo kommun till ett öppet informationsmöte om taxeförslaget i Perslundaskolans aula, 8 december kl. 18-20.
Gästrike Vatten kommer att skicka ut särskild inbjudan via brev.

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

MER INFORMATION

För frågor, kontakta Gästrike Vattens kundtjänst på 020-37 93 00. 
Telefontid vardagar kl 9-12, 13-15.