Ockelbos gymnasieelever stängs ute från ungdomsenkät

Ockelbos gymnasieelever stängs ute från ungdomsenkät

Gävle kommun tillåter inte längre regional undersökning på skoltid

Gävle kommun har beslutat att den regionala ungdomsenkäten Lupp 2016 inte får genomföras under skoltid. Lärarnas tid ska enbart ägnas åt undervisning.
Det innebär att Ockelbos – och flera andra kommuners - gymnasieungdomar, som går i skolan i Gävle, inte kan svara på enkäten och att deras svar och synpunkter därmed inte kommer med i resultatet.

Förkortningen LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken.
Det är en regional ungdomsenkät som genomförts 2010 och 2013 med elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet för att regionen och kommunerna ska få kunskap om ungdomars vardag och verklighet.
Frågorna handlar bland annat om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner de har.

Enkäten har tidigare gjorts under skoltid, men i år har Gävle kommun bestämt sig för att den inte ska genomföras. Lärarna ska ägna sig åt undervisning enligt kursplanen.
Beslutet har tagits av kommunstyrelsens ordförande Inger Källgren Sawela (M) och utbildningsnämndens ordförande i Gävle, Evelyn Klöverstedt (L) gemensamt efter avstämning med förvaltningschefen Tomas Hartikainen.
”Jag har blivit informerad om att tiden som avsätts i skolorna för arbete med LUPP inte står i paritet med utfallet”, skriver Evelyn Klöverstedt i en kommentar.

Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande i Gävleborg (S), har i ett öppet brev till Gävle kommun poängterat hur viktigt det är att alla kommuner fortsätter att delta i undersökningen.
”Beslutet påverkar inte bara Gävle kommun, utan alla kommuner som har sina unga studerande i Gävle. 36 procent av länets 14- och 17-åringar går i skolan i Gävle kommun. Om Gävle inte deltar får vi ett stort regionalt bortfall och kan inte göra jämförelser mot ett referensvärde för länet, eller bygga upp jämförelser över tid”, skriver Eva Lindberg.
”Lupp är en viktig grund för det ungdomspolitiska arbetet, folkhälsoarbetet och kompetensförsörjningen. Den är en förutsättning och ett drivmedel i det regionala utvecklingsarbetet”, skriver Eva Lindberg vidare.

Marit Rempling (bilden ovan) är vice ordförande (C) i kommunstyrelsen i Ockelbo, och ledamot i Gävleborgs regionfullmäktige. Även hon hoppas att Gävle tänker om.
”Eftersom det kommer många rapporter om ungdomars dåliga psykiska hälsa så bör Luppen absolut genomföras för att vi mer specifikt ska få veta hur Ockelbos ungdomar mår”, säger hon.

Mia Lindblom, folkhälsosamordnare i Ockelbo kommun beklagar beslutet. Hon ger exempel på hur enkäten kommit till nytta i Ockelbo.
”Vi såg bland annat att unga tjejer i Ockelbo inte upplever att de kan påverka sin situation. Därför startade vi en tjejgrupp som tillsammans med samtalsledare diskuterat framtidens Ockelbo, och träffat både politiker och företagare. Det resulterade i sin tur i ett medborgarförslag om ungdomsråd som fullmäktige sagt ja till och som vi ska forma framöver”, berättar Mia Lindblom.

av Elina Sorri
2016-09-14

KOMMENTAR
Lupp har även genomförts i gruppen unga vuxna 19-25 år genom slumpvis utvalda personer från hela regionen. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17