Tyck till om nya gång- och cykelplanen

Tyck till om nya gång- och cykelplanen

- nya cykel- och gångvägar och säkra överfarter föreslås

Nu ligger ett förslag till en ny gång- och cykelplan för Ockelbo kommun ute för beskådan.
Önskescenariot innehåller bland annat ny cykelväg till Säbyggeby, Wij förskola, Gäverängeskolan samt längs Sjöängsvägen.
Fram till 16 maj kan man lämna synpunkter på planen.

Planen, som har tagits fram av tjänstemän på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning i samarbete med tekniska kontoret på Ockelbo kommun, har fått godkänt av kommunstyrelsen att gå ut på samråd, vilket betyder att den läggs ut på biblioteket samt publiceras på ockelbo.se. Hela gång- och cykelplanen finns att läsa här: Gång- och cykelplan - samrådshandlingar.

I planen finns ett åtgärdsprogram med 22 olika åtgärder specificerade. En prioriteringsordning har också gjorts för de 22 åtgärderna och tre stycken har benämnts med hög prioritet.


Här, i fyrvägskorsningen Norra Åsgatan/303:an, vill man bygga en cykelväg som ska vara separerad från den stora och trafikerade korsningen för att cyklister och fotgängare på ett säkert sätt ska kunna ta sig mellan centrala Ockelbo och Säbyggeby.

Allra överst på prioriteringslistan ligger ny cykelväg till Säbyggeby, för att oskyddade trafikanter på ett säkert vis ska kunna ta sig mellan Säbyggeby och resterande Ockelbo tätort. Just denna åtgärd är Trafikverket ansvarig för och i infrastrukturplanen för Gävleborg 2018-2019 finns åtgärden utpekad.


En ny gång- och cykelöverfart över Norra Åsgatan, söder om Sundsbron, föreslås som en åtgärd för att skapa en säker övergång mot Stationsområdet.

Den andra högt prioriterade åtgärden är korsningen vid stationsområdets norra sida. Mellan stationsområdet och norra sidan av tätorten finns i dag ingen tydlig koppling och den naturliga vägen från norra delen av tätorten är att korsa Norra Åsgatan direkt söder om Sundsbron. Norra Åsgatan är en av Ockelbos mest trafikerade vägar där drygt 4 800 fordon passerar ett genomsnittsdygn. Dessutom är hastigheten betydligt högre än den tillåtna 40 km/h. Ett förslag är att smalna av vägbanan samt att skapa en gång- och cykelöverfart där oskyddade trafikanter ska ha företräde. Även denna fråga äger Trafikverket.


Här, där cyklister och fotgängare korsar 272:an, föreslås att cyklister och fotgängare ska få företräde samt att fartdämpande åtgärder vidtas vid övergången.

Den tredje högt prioriterade åtgärden är Stationsområdet, Grön Station. Här föreslås i gång- och cykelplanen två cykelöverfarter där både cyklister och fotgängare ska ha företräde. Den ena ska gå över Norra Åsgatan och den andra över Stationsgatan.

Trots att 22 områden med föreslagna åtgärder finns specificerade i planen kommer inte alla att genomföras inom den närmsta framtiden. Planen ska snarare ses som ett underlag vid framtida satsningar på förbättringar i kommunens gång- och cykelvägar.

”Det här är en fantastisk plan och man vill naturligtvis genomföra alla, men nu gäller det för oss att göra prioriteringar och ha synpunkter”, säger kommunstyrelsens vice ordförande Marit Rempling (C) och syftar till att kostnaden för att genomföra alla 22 åtgärder förmodas landa på över 100 miljoner kronor.

”Det känns väldigt roligt att läsa den här. Den är fin, tydlig och innefattar hela vår kommun, även byarna”, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S).

Utöver de 22 åtgärderna i centrala Ockelbo finns också byarna med i planen. I Jädraås föreslås busshållsplatser och korsningspunkter där oskyddade trafikanter behöver korsa vägen prioriteras. I Lingbo lyfts vägen till och från tågplattformen och i övrigt bättre belysning, skyltning och förnyad vägmarkering. I Åmot förslås säkerhetshöjande åtgärder vid korsning av Åmotsvägen samt förstärkningar av busshållsplatser.

När nu planen går ut på samråd hoppas man få in synpunkter från allmänheten och andra intressenter. Ansvariga tjänstemän kommer att finnas på plats i biblioteket 7 maj mellan 16-18 för att svara på frågor och berätta mer om planen. Alla är välkomna att lämna synpunkter via mejl (registrator@ockelbo.se) eller via brev till Ockelbo kommun, 816 80 Ockelbo. För att synpunkterna ska komma rätt är det viktigt att uppge diarienummer KS 2018/00126.

Sofia Wike
2018-04-20

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17