Politisk enighet i S, C och M om fortsatt satsning på Wij

Politisk enighet i S, C och M om fortsatt satsning på Wij

- Nedläggning av parken inte ett alternativ

Kommunens toppolitiker i S, C och M förespråkar en utveckling av Wij trädgårdar.

Nu vill de utreda om café, restaurang och hotell kan drivas av entreprenörer medan själva parken övergår till kommunalt ansvar.

Under vintern har kommunen tillsammans med Wij trädgårdar sett över utvecklingsmöjligheterna för parken. Samtidigt har en extern utredningen tittat på vilka ekonomiska konsekvenser en nedläggning skulle få för kommunen. Detta efter att fullmäktige i oktober beställde en genomlysning av verksamheten då kommunen tvingades skjuta till 900 000 kronor i driftsbidrag eftersom den ekonomiska situationen var mycket ansträngd på Wij.

När nu båda dessa utredningar presenteras är de tre politikerna som deltog i kommunstyrelseberedningen tydliga med vägvalet – de vill utveckla Wij trädgårdar, inte avveckla.

Marit Rempling (C), vice ordförande i kommunstyrelsen förklarar.

”Jag har alltid sagt att det här är Ockelbobornas park och jag tycker att Wij trädgårdar är en del av Ockelbos identitet. Därför måste vi fortsätta utreda Wij och titta på vilken verksamhet på Wij som inte är av kommersiell karaktär och borde drivas av kommunen. Det är inte försvarbart att lägga ned utan att ha uttömt alla möjligheter som finns för parken och jag ser fortfarande att vi har stora möjligheter att få Wij trädgårdar att leva vidare och blomstra”.

I beredningen till kommunstyrelsen sitter också moderate politikern Anders Nordlander (M), som också han ser en utveckling av Wij som nästa steg.

”Wij trädgårdar är viktigt för våra företagare och för handeln i kommunen. Wij är också ett viktigt varumärke för kommunen och då måste vi prioritera utveckling framför avveckling”, säger han.

Utvecklingsspåret innebär att man ska se över vilka delar som skulle kunna drivas i kommersiell extern regi och vilka delar som är det kommunala ansvaret. Uppdraget är att se hur de icke kommersiella delarna, själva parken och trädgårdarna, skulle kunna överföras till kommunen. På så vis skulle man kunna hitta samarbeten till exempel med personalen på Wij och den tekniska förvaltningen. Andra möjliga samverkansvinster skulle kunna handla om att förlägga sommarjobb för ungdomar, praktik för arbetslösa och andra arbetsmarknadsåtgärder till parken.

”Vi måste titta på nya samarbeten och klargöra vårt ansvar gentemot Wij trädgårdar. Om vi tar ansvar för parken öppnar vi för att en entreprenör skulle kunna driva de kommersiella delarna på Wij på ett framgångsrikt sätt, med plusresultat”, säger kommunalrådet Magnus Jonsson (S), som också är ordförande i kommunstyrelsen.

Samtidigt behöver man alltså identifiera den verksamhet som skulle kunna drivas av externa entreprenörer på en affärsmässig grund. Det handlar till exempel om restaurangverksamhet, hotell, konferens och café. I utvecklingsförslaget poängteras också att det finns ett stort renoveringsbehov av fastigheterna, men att eventuella investeringar i byggnader kommer i ett senare skede. Först när ett avtal slutits med en entreprenör, som kan presentera en hållbar och utvecklande plan för verksamheten, kan man investera för att matcha entreprenörens behov.

Det andra utredningsspåret, att avveckla verksamheten, har samtidigt utretts av en extern konsult. Konsultrapporten pekar på flera negativa konsekvenser för kommunen vid en avveckling. Dels är kommunen indirekt ägare av fastigheterna eftersom man är huvudägare i stiftelsen Wij trädgårdar som äger fastigheterna. Dels är man också borgenär för Wij trädgårdars lån och Wij trädgårdar har också lånat pengar direkt av kommunen. Konsulten tror att en avveckling av Wij skulle kosta kommunen omkring 9 miljoner kronor i rena pengar.

Samtliga tre politiker är eniga om att avvecklingsspåret inte är aktuellt just nu utan föreslår att kommunstyrelsen, och i förlängningen kommunfullmäktige, ska besluta att kommunkontoret i oktober presenterar en tänkbar uppdelning av verksamheterna.


Anders Norlander (M)

Marit Rempling (C)

Magnus Jonsson (S)


”Om man då kommer fram till att vi uttömt alla möjligheter och inte ser någon möjlighet att driva kommersiell verksamhet på Wij på ett affärsmässigt sätt, då kanske avveckling är ett alternativ, men det är inte aktuellt nu”, konstaterar Magnus Jonsson (S).

De poängterar också att verksamheten ska pågå som planerat på Wij under våren och sommaren, och redan nästa måndag 5 mars anländer de 16 studenterna som antagits till trädgårdsprogrammet.

Sofia Wike
2018-02-23

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17