Vad tycker du om Ockelbo?

- medborgarundersökning görs via SCB under hösten

Nu genomför Ockelbo kommun en medborgarundersökning för att ta reda på vad invånarna tycker om kommunens verksamheter. 800 slumpmässigt utvalda Ockelbobor kommer att få svara på enkäten.
”Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen och tycker till om kommunen”, säger kommunalrådet Magnus Jonsson (S).

De kommande veckorna kommer de 800 slumpmässigt utvalda Ockelboborna i åldrarna 18-84 år att få en enkät skickad till sig per post. Frågorna handlar om vad man tycker om Ockelbo kommun och ett antal verksamheter. Det är frivilligt att delta men det är av stor betydelse för kommunen att få in synpunkter på vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas i Ockelbo.
”Vi vill veta vad alla tycker. Det är viktigt och jag hoppas att alla tar chansen att tycka till”, säger kommunalrådet Magnus Jonsson (S) om enkäten som genomförs via SCB (statistiska centralbyrån).

Enkäten kommer att skickas ut under september månad, men redan nu får de slumpmässigt utvalda Ockelboborna hem information per post. Man kommer att kunna svara både via en pappersenkät (som också finns på arabiska) och via webben där man kan välja att svara på svenska, engelska, finska eller spanska.

Insamlingen av enkätsvar stänger i början av november och i december får kommunen tillgång till resultatet i frågorna som handlar om såväl skola, vård och omsorg som möjligheterna till att ha en aktiv fritid, arbets- och utbildningsmöjligheter och också vilken helhetsbedömning man gör av kommunen som en plats att leva och bo på.

 


Skola, vård och omsorg är viktiga verksamheter i kommunen. Likaså är kollektivtrafiken, kultur- och fritidslivet samt hur man upplever att man har möjlighet att påverka.

För kommunen är svaren värdefulla och kommer att vara en del i den översiktsplan man planerar att ta fram. Svaren kommer också att fungera som ett underlag för de prioriteringar och satsningar man vill göra framgent.
”Det är jätteviktigt för oss att veta vad man är nöjd med, men också vad vi måste göra bättre. Ockelbo ska vara en bra plats att bo på för alla våra invånare, från de allra minsta barnen till våra äldre”, säger kommunalrådet Magnus Jonsson.

Undersökningen kommer också att vara ett underlag för ett politiskt beslutat mål i kommunen. Inför 2019 beslutade politikerna att anta ett antal mätbara mål med olika teman.
På temat "Ständiga förbättringar" skriver man:
"För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö".
Och det mätbara målet är:
"Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemötande i sina kontakter med kommunens verksamheter".

 

Fakta om enkäten:

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Tidsplan:

Augusti           Information till slumpmässigt utvalda Ockelbobor.

September     Utsändning av enkät

29 Oktober     Sista dag att sända in pappersenkät

4 november    Webbenkät stänger för inlämning

17 december  Resultat offentliggörs

Mer information: https://www.scb.se/medborgarundersokningen-info/

 

2019-08-23