Kommunfullmäktige 21 december

Läs mer och se sändningen om vad som beslutades

Det blev ett digitalt kommunfullmäktige som hölls precis innan jul, den 21 december. Något av det som beslutades var att köpa fastigheten i Säbyggeby för att möjliggöra för byggandet av framtida industrilokaler, antagande av en ny livsmedelsstrategi, samt att den yttre skötseln ska göras inom egen regi. Här kommer ett litet urval av det som beslutades.

Se sändningen i efterhand här

Läs handlingarna här

Läs de kompletterande ärendena här

Livsmedelsstrategi (s. 3)

Kommunfullmäktige inledde mötet med att besuta att Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi antas som Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun. Detta för att förtydliga att beredskap, livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun. 

Yttre skötsel i egen regi (s. 52)

Den yttre skötseln, exempelvis gräsklippning, häckklippning med mera, kommer nu, istället för att skötas av en privat entreprenör, tas tillbaka i kommunens egen regi. Kommunstyrelsen gav tidigare i år den tekniska enheten och Ockelbogårdar i uppdrag att se över hur det skulle kunna gå till. Det visade sig att kommunen redan i dagsläget skötte mycket själva och att organisationen skulle kunna mer effektiv och tydligare, till en lägre kostnad. Detta gäller inte snöröjning, som kommer upphandlas som tidigare.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna röstade mot förslaget med hänvisning till att det strider mot den fria konkurrensen och att det istället borde upphandlas, som man gjort tidigare.

Svar på motion - Utred arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen (s. 85)

För ett år sedan kom Miljöpartiet med en motion om att utreda möjligheten för arbetstidsförkorning inom äldreomsorgen. Svaret från personalutskottet är att återkoppling kommer ske i juni 2021, eftersom frågan kommer diskuteras i projektet Heltidsresan under våren. Projektet har under pandemin blivit försenad.

Motion - Perslundaskolans brister måste åtgärdas (s. 88)

Miljöpartiet kom med en motion som grundar sig på en enkät från 2019, om att åtgärda bristerna på Perslundaskolan genom att starta en process för att reorganisera undervisningen och skolans verksamhet så den uppfyller krav på bland annat studiero, arbete mot kränkande behandlingar, demokrati.

Utbildnings- och kulturförvaltningen svarade på motionen att de håller med om bristerna som påvisats i enkäten och att man använt underlaget i arbetet med skolans utvecklingsområden. De menar även att skolan tagit rejäla kliv i rätt riktning och att samtliga i organisationen är säker på att det kommer förbättras i den nya enkäten som kommer 2021.

Fastighetsköp för framtida etableringar (s. 12 i kompletterande ärenden)

Kommunfullmäktige beslutade sig för att köpa fastigheten Säbyggeby 3:58, samma fastighet som det tillkännagetts att Synsam ha glasögonproduktion på. Kommunkontoret menar i skrivelsen att Ockelbo kommun saknar lediga industrilokaler och att man därför bör köpa fastigheten, för att kunna erbjuda mark för för etableringar eller möjliggöra byggandet av industrilokaler. 

Sverigedemokratena, Moderaterna och Kristdemokraterna röstade emot förslaget och yrkade på återremiss.

Anmälan av motion (s. 13 i kompletterande ärenden)

Centerpartiet har lämnat in en motion om att belysning ska sättas upp på en del av Ulvstavägen. Sverigedemokraterna lämnade in en motion om att man bör utreda behovet av barnomsorg på obekväm tid "Nattis" i Ockelbo kommun.