Glest kommunfullmäktige den 11 maj

Förslag skedde på videolänk för första gången någonsin

Ett bantat kommunfullmäktige beslutade under måndagen bland annat att arbetet med en ny översiktsplan ska påbörjas, och ett medborgarförslag om en motorgård till ungdomar mottogs. För första gången har förslag tagits upp via videolänk.

Inför kommunfullmäktige den 11 maj uppmanades besökare att följa livesändningen på webben istället för att besöka på plats, antalet ledamöter krymptes, de som var på plats ombads hålla avstånd och de med minsta förkylningssymptom förbjöds från att delta. 

Ny översiktsplan

Enbart de mest nödvändiga ärendena fick tas upp. En av dessa var att arbetet med en ny översiktsplan ska påbörjas. Det är ett strategidokument för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. Den nuvarande översiktsplanen är från 2013 och anses av Ockelbo kommun inte längre vara aktuellt, eftersom nya lagar har förändrats och tillkommit. Kommunstyrelsen fick nu i uppdrag av fullmäktige att arbeta fram en ny översiktsplan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd som tagit fram aktualitetsprövningen redovisades för första gången någonsin arbetet via distans och videolänk.

Serviceverkstad för för moderna fordon kan bli verklighet

Kommunfullmäktige att sälja fastigheten Prästbordet 1:51 på Ersbacka, som ligger bakom tågstationen. Köparen har för avsikt att bygga en lokal som rymmer en serviceverkstad för fordon som drivs av förnyelsebara drivmedel, samt en yta som kan bli en mötesplats för småskaliga evenemang, såsom konsert, utställning eller möteslokal. Om markköpet beviljas och bygglov godkänns är byggstarten planerad under sommaren/hösten 2020.

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2019 lades fram och godkändes av kommunfullmäktige. Kommunen med koncernerna Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB och Bionär AB gick plus 6.6 miljoner kronor. Bara kommunen redovisade ett plusresultat på 3,7 miljoner kronor förra året, jämfört med 9,1 mnkr år 2018. Kommunstyrelsen och socialnämnden redovisade ett överskott på 2,6 mnkr respektive 6,9 mnkr, medan Utbildnings- och kulturnämnden redovisade ett underskott på 8,3 mnkr.

Medborgarförslag

Två nya medborgarförslag redovisades. Det första förslaget, som handlade om parfymförbud i alla kommunens verksamheter framfördes via videolänk. Syftet med medborgarförslaget är man ska visa hänsyn till personer med astma och att om all kommunal verksamhet ska vara tillgänglig för alla bör ett parfymförbud införas.

Det andra medborgarförslaget handlar om en motorgård till Ockelbos ungdomar. Förslagsgivaren menar att de unga som kör runt med EPA-traktorer inte har någonstans att hänga, vilket gör att de samlas vid bensinstationerna och andra ställen, något som innebär klagomål på grund av störningar och nedskräpning. Istället borde ungdomarna få en egen motorgård där de kan meka med bilar, köpa fika och spela musik.

Vill du se sändningen från kommunfullmäktige så kan du göra det på denna länk:

https://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=9kihg0

Läs kallelsen och alla förslag i sin helhet i länken nedan:

https://www.ockelbo.se/PageFiles/69897/Kallelse%20med%20handlingar%20KF2020-05-11_minskad.pdf