Kommunfullmäktige 30 november

Läs mer om vad som beslutades

Kommunfullmäktige den 30 november skedde med anledning av den ökade smittspridningen digitalt. Enbart presidiet befann sig på plats i Stora Vänortsrummet i kommunhuset. Sändningen kunde dessvärre inte direktsändas, men förhoppningsvis kan den ses i efterhand. Här kan du läsa ett axplock av det som beslutades.

Klicka här för att se sändningen efterhand.

Klicka här för att ta del av handlingarna.

Oförändrad skattesats (s. 67)

Kommunfullmäktige beslutade att kommunalskatten ska ligga kvar på 22,76 procent per skattekrona. Tillsammans med landstingsskatt, begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift ligger skatten på 35,73 procent.

Budget (s.86-194)

Majoritetens förslag till års- och flerårsbudget för 2021-2023 antogs. I de 27 punkter som listas står bland annat:

  • Personalutskottets förslag om utökat anslag till friskvård för kommunalanställda, från 1500 kronor per år till 2000 kronor avslås.
  • 250 tusen kronor riktats till en lönesatsning till förskollärare inom kommunen.
  • Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram för 2021 med 900 tusen kronor till kvalitetshöjande åtgärder i grundskolan. 
  • Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram för investeringar utifrån fastställd gång- och cykelplan med 1 800 000 kronor för år 2021 och med 2 350 000 kronor för år 2022
  • Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram för investeringar Wij Trädgårdar utifrån presenterad investeringsplan med 4 500 000 kronor för år 2021 och med 3 000 000 kronor för år 2022 och med 1 000 000 kronor för år 2023.

På sida 122-194 kan du även läsa oppositionen (Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraternas) förslag till budget som inte röstades igenom.

Svar på medborgarförslag

Trivsammare väntplats (s.435-440),

En medborgare kom med förslaget att skolbussväntplatsen för eleverna på Perslundaskolan ska göras till en trivsammare och tryggare miljö. 

Sammanfattat är svaret att kommunkontoret hämtar synpunkter från ungdomsrådet där ungdomar mellan 13-18 år sitter som gått eller går på Perslundaskolan. Svaret är att det behövs mer vuxennärvaro för utökad trygghet. Fler personal vid väntplatsen ses som en trygghetsfaktor. Ungdomarna tycker också att väntplatsen är för liten och vill ha mer tak över huvudet. Därför har de lämnat inte ett förslag på hur det kan se ut. Om en ny väntplats ska byggas är förslaget att elever på Perslundaskolan får vara med i planeringsprocessen.

Parfymförbud i kommunens verksamheter (s.440-444)

Ett medborgarförslag är att kommunfullmäktige ska besluta införa ett parfymförbud i all verksamhet i Ockelbo kommuns regi. 

Ockelbo kommun föreslår att man inför rekommendationer om att inte använda parfym i samtliga av kommunens lokaler med hänsyn till allergiker och doftöverkänsliga. Ett förbud skulle vara svårt att efterleva och därför inför man i dagsläget rekommendationer.

Svar på motion

Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet (s.444-448)

Ghaith Al-Tameemi (S) yrkade att kommunen ska: 1. utreda möjligheten för ekonomiskt stöd till byavakterna. 2. utreda möjligheten att låna ut en kommunbil till byavakter. 3. utreda möjligheten att låna ut en kommunbil till föreningarna i kommunen. 

Fullmäktige beslutade att svara på punkt 1 med att ekonomiskt stöd inte kan ges till enskilda personer, men att möjligheten till bidrag kan prövas om man bildar en förening. Punkt 2 och 3 avslogs med hänvisning till Sveriges kommuner och regioner, jurister och andra kommuner, där man avråder att låna ut bilar ur ansvars- och försäkringsavseende.

Demokrati i Ockelbo (s.451-455)

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslog:

"- att i samband med val av ledamöter till kommande mandatperiod skall oppositionen tilldelas en 2:e vice ordförandepost i alla nämnder.

- att oppositionen skall tilldelas oppositionsråd utifrån valresultatet kommande mandatperiod. Detta för att säkerställa oppositionens insyn i kommunen."

Kommunfullmäktiges svar är att frågan kommer diskuteras vidare i början av 2022.

Nyinkomna medborgarförslag

Skapa parkeringsplatser längs Kaplansvägen (s.455-457)

Fler nya, snygga papperskorgar i Ockelbo (458-463)

Skickas till kommunstyrelsen för beredning.