Som granne kan du rädda liv

Huskurage - vad gör du vid oro för våld?

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Ockelbogårdar, Polisen och Ockelbo kommun deltar tillsammans i ett samverkansprojekt som kallas för Huskurage, och informerar nu om hur du kan agera när du misstänker att en granne utsätts för våld.

I Sverige anmäls 50 fall varje dag om våld i nära relation. Det sker oftast i hemmet, platsen som ska vara den tryggaste på jorden. Rädda Barnen räknar med att var tionde barn i Sverige lever i ett hem med våld. Ockelbogårdar informerar nu sina hyresgäster, med hjälp av verktyget Huskurage, som visar på hur man bör agera vid oro för våld.

  1. Knacka på hos grannen.
  2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Följande exempel är taget ur ett av Huskurage informationsblad som har delats ut till Ockelbogårdars hyresgäster. 

Se och hör Johanna Westlin från Polisen och Gunnar Hallberg från Ockelbogårdar berätta mer om Huskurage och hur du kan agera.

Vem kan jag kontakta?


Vid nödsituation – ring 112 

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan. Telefon socialtjänst: 0297-555 67

På helger, kvällar och nätter kontaktar du Socialjouren på telefon 026-10 02 25 eller via polisen på telefon 114 14 (fråga efter Socialjouren).

Alla har rätt till en våldsfri vardag. Det finns hjälp att få. Läs mer om vad våld är för något.

2020-11-09