Ockelbo får bra resultat när trygghet och säkerhet jämförs

Hamnar på plats 69 av 290 av Sveriges kommuner

Den årliga undersökningen, Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020, visar att Ockelbo kommun hamnar på plats 69 av 290 kommuner i Sverige. Jämförelsen visar däremot att kommunen inte placerar sig lika högt när det gäller känslan av trygghet.

- I stort är det positiva siffror från Ockelbo kommun och resultatet är något vi tar med oss vidare. Finns det en upplevd otrygghet är det något man måste ta på allvar och bena ut vad det är som man gör att man känner så, säger Mia Lindblom, säkerhetschef och folkhälsosamordnare för Ockelbo kommun.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jämför varje år kommuners indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet. De fyra återkommande indikatorerna, personskador, utvecklade bränder i byggnad, anmälda våldsbrott och stöld- och tillgreppsbrott vägs sedan samman till ett totalvärde som ger kommunen sin slutplacering. 

Resultat av jämförelsen för Ockelbo kommun

Personskador (antal sjukvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1000 invånare):

9,5 per 1000 invånare. Nästan oförändrat jämfört med förra året. Värdet något lägre än genomsnittet i Sverige.

Utvecklade bränder i byggnad (per 1000 invånare) 

0,79 per 1000 invånare. Har ökat sedan förra året. Värdet högre än genomsnittet i Sverige.

Anmälda våldsbrott (per 1000 invånare)

6,4 per 1000 invånare. Har minskat sedan förra året. Värdet lägre än genomsnittet i Sverige.

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott (per 1000 invånare)

26 per 1000 invånare. Har minskat sedan förra året. Värdet något lägre än genomsnittet i Sverige.

Plats 69 av 290

Med dessa fyra indikatorer för trygghet och säkerhet hamnar vi i Ockelbo kommun på plats 69 av 290 kommuner i Sverige. Det är två placeringar sämre än förra året, men hela 71 placeringar bättre än år 2018, då vi låg på plats 140 i mätningen som handlade om att vi hade en hög del anmälda stöld- och tillgreppsbrott. I Gävleborgs län, som genomgående har bra resultat, tar vi plats som femte tryggaste och säkraste kommunen av tio. Bäst resultat i länet har Ovanåkers kommun som enligt jämförelsen är den 16 tryggaste och säkraste kommunen i landet. 

Hur trygga känner vi oss i Ockelbo?

Enligt statistiken är Ockelbo kommun en av de tryggare och säkrare i Sverige. Det återspeglar sig däremot inte riktigt i hur invånarna i kommunen känner. Jämförelsen tar upp statistik från flera olika myndigheter. En av källorna man använt sig av är SCB:s medborgarundersökning. Där har man frågat hur trygga och säkra vi känner oss mot bland annat hot och rån, att vistas utomhus på kvällar och nätter, samt mot inbrott i hemmet. 

Medelbetygen på frågarna, som är i skalan 1-10, hamnar mellan 6,1 till 6,6. Det är något bättre än genomsnittet i Sverige, och hamnar i mittskiktet av landets kommuner. 

- Om siffror och brottsstatistik visar på goda resultat för Ockelbo, men upplevelsen är en annan är det viktigt att vi får en förklaring till varför det är så. Till exempel kan vi i medborgardialoger få mer information varför man känner så, säger Mia Lindblom, säkerhetschef och folkhälsosamordnare för Ockelbo kommun.

Utryckningstider och skadegörelse

Jämförelsen tar också upp en del andra punkter. Bland annat:

Antalet anmälda brott om skadegörelse har minskat i Ockelbo och snittet är lägre än genomsnittet i Sverige.

När det gäller krisberedskap har Ockelbo kommun tillsammans med nästan alla kommuner i länet högsta betyg.

Responstiden för räddningstjänsten, alltså från när 112-anropet ankom, till första resurs på plats ligger i genomsnitt på 13,2 minuter. Det är något sämre än genomsnittet i Sverige.

Responstiden för ambulansen, alltså från när 112-anropet ankom till första resurs på plats ligger på 19,7 minuter, det är sämre än genomsnittet i Sverige och sämst i Gävleborgs län. 

Läs mer och gör egna jämförelser

På SKR:s hemsida kan du läsa rapporten och klicka dig in i tabellbilagan för att jämföra kommuners resultat. 

Den statistik som används för att bedöma kommunerna hämtas från bland annat MSB, Brottsförebyggande rådet, Statistiska centralbyrån och SOS Alarm.

Viktigt att tänka på är också att antalet anmälda brott inte är detsamma som antalet brott som faktiskt skett. Det finns ofta ett stort mörkertal.

2021-03-02