Ockelbo kommun och ägarbolaget FAM AB inleder samarbete för att utveckla området Wij Trädgårdar

Som ett led i att fortsätta utveckla platsen Wij Trädgårdar ingår Ockelbo kommun ett samarbete med FAM. Det privata ägarbolaget som ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna har visat intresse för att ta över ägandet av herrgårdsbyggnaden med flyglar för att tillsammans med kommunen och Stiftelsen Wij Trädgårdar fortsätta bidra till att området blir ett än mer attraktivt besöksmål.

- Det är ett nytt historiskt kapitel som skrivs i Ockelbo och Wij Trädgårdars historia. Jag finner det glädjande att vi nu inleder ett samarbete med en sådan stark och seriös samarbetspartner som FAM är. Samarbetet möjliggör att vi kommer kunna fortsätta utveckla området Wij Trädgårdar, genom att FAM tar på sig det stora ansvaret att återskapa de viktiga kulturhistoriska byggnaderna till sin forna glans, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo kommun.

FAM äger bland annat Kopparfors Skogar som är ett av Sveriges största skogsägande bolag med en betydande del av sin verksamhet i Ockelbo kommun och distriktskontor på Wij. Under stora delar av 1900-talet var dåvarande Kopparfors AB den största arbetsgivaren i kommunen. Familjen Wallenberg som har en historisk koppling till Wij Herrgård har visat sig vara engagerade i frågan om att rusta upp herrgården så att den långsiktigt kan skapa värde för Ockelbo med dess omnejd. 

- FAM, likt våra ägare Wallenbergstiftelserna, vurmar för långsiktig utveckling, innovation och samhällsansvar. Vi engagerar oss i frågor som skapar långsiktiga värden för Sverige och som gagnar vårt land. Engagemanget i Wij Trädgårdar är helt i linje med detta ansvar. Vi ser fram emot att, tillsammans med Ockelbo kommun och andra partners, bidra till att bevara och utveckla Wij Trädgårdar för framtiden, säger Håkan Buskhe, VD FAM AB.

Samtalen mellan de tre parterna, FAM, Ockelbo kommun och Stiftelsen Wij Trädgårdar, intensifieras nu för att tydliggöra hur samarbetet ska se ut. Kommunen står idag som fastighetsägare av platsen Wij Trädgårdar med dess byggnader. En försäljning av Wij Herrgård, med tillhörande flyglar och den så kallade arkivkullen är under diskussion för att senare kunna beslutas i kommunfullmäktige. Hjärtat för samarbetet kommer fortsättningsvis vara att Wij Trädgårdar ska drivas i stiftelsens anda. 

- Stiftelsens ändamål är att utveckla och sprida intresse och kunskaper om odlings- och trädgårdskultur. Samarbetet med FAM möjliggör att vi kan fortsätta fokusera på att utveckla parken med bland annat visningsträdgårdar och utbildning, som är grunden i verksamheten, säger Marit Rempling (C), vice ordförande kommunstyrelsen i Ockelbo kommun.

Området Wij ska fortsatt fungera som en viktig och historisk samlingspunkt för kultur och näringsliv. Tillsammans tror vi att det här kan skapa ett långsiktigt värde och attraktionskraft till Ockelbo och för hela regionen.  

Om Wij Trädgårdar:  

Wij Trädgårdar hette ursprungligen Wij Säteri och bildades år 1649. Herrgårdsbyggnaden på Wij Säteri var fram till 1800-talet det stora navet i Ockelboverken. Idag är det en trädgårdsanläggning öppen för besökare som ägs av Ockelbo kommun. Tre aktörer ansvarar för området.

Stiftelsen Wij Trädgårdar är genom sina stadgar huvudansvarig för verksamhetens inriktning och karaktär samt konstnärlig höjd. Ockelbo kommun är fastighetsägare samt hyresvärd och ansvarar för skötsel av trädgårdar och byggnader. Destination Ockelbo AB ansvarar för driften av de kommersiella verksamheterna på platsen och driver restaurang, konferens, boende, butik och guidningar med mera.  

Läs mer om Wij Trädgårdar på www.wij.se

Om FAM AB:   

FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna - via Wallenberg Investments AB. FAM:s största innehav är SKF, Stora Enso, Munters, IPCO, Kopparfors Skogar, The Grand Group, Höganäs, Nefab och Kivra. Genom värdetillväxt och utdelningar från innehaven bidrar FAM till Wallenbergstiftelsernas värdetillväxt och förmåga att ge anslag till forskning och utbildning.  

Läs mer om FAM på www.fam.se