Flygfoto över Ockelbo Centrum

Resultat från Skolinspektionens granskning av Ockelbo kommun som huvudman för grundskolorna

Visar på att ett utvecklingsarbete behöver inledas

Skolinspektionen kvalitetsgranskar regelbundet alla skolor i Sverige. Ockelbo kommuns ansvarstagande som huvudman för grundskola granskades april/maj 2021 och färdigställdes den 17 augusti. Den visar på att ett utvecklingsarbete behöver inledas.

- Att analysen kan bli bättre var vi väl medvetna om och den här granskningen stärker oss i att utveckla skolan i kommunen, säger Ola Johansson, utbildnings- och kulturchef, Ockelbo kommun.

Fokus i kvalitetsgranskningen av Ockelbo kommuns ansvarstagande för grundskola var:

  • Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
  • Huvudmannens kompensatoriska arbete

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet

Ockelbo kommun bedöms, i låg utsträckning göra relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder. Vidare anser man att uppdraget med att planera, följa upp och utveckla verksamheten därmed försvåras.

Huvudmannens kompensatoriska arbete

Bedömningen är att huvudmannen i låg utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.

Inom bägge granskningsområden bedömer Skolinspektionen att Ockelbo kommun behöver inleda ett utvecklingsarbete.

Väl medvetna om att analysen kan bli bättre

Ola Johansson som är utbildnings- och kulturchef i Ockelbo kommun svarar så här på resultatet från kvalitetsgranskningen:

- I den plan som vi redan har lagt ingår analysen som en stor del av det systematiska kvalitetsarbetet som är det vi har planerat sedan tidigare att ta krafttag kring. Med granskningen så blev vi än mer övertygad om att det är vår huvuduppgift att arbeta med planen den kommande tiden. Huvudmannen behöver nu analysera det som syns och det statistiken påvisar för att på bättre grund skapa förutsättningar för att skolan ska bli ännu bättre, säger han.

Ska redovisa till Skolinspektionen

Senast den 30 juni 2022, ska Ockelbo kommun redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits. 

2021-09-13