Farlig verksamhet

Bergtäkt i Ockelbo klassad enligt Seveso-lagen

Seveso-lagstiftningen (Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) gäller numera även bergtäkter som vid något tillfälle laddas med mer än 10 ton sprängämne, oavsett varaktighet. Verksamheten klassas då som en Seveso-verksamhet.

I Ockelbo kommun bedrivs en bergtäktverksamhet som omfattas av Seveso-lagstiftningen. Lagen delar in verksamheter i två kravnivåer. I båda ställs krav på att informera allmänheten om riskerna och hur de hanteras. Den aktuella täkten i kommunen omfattas av den lägre kravnivån.

Bergtäkt som omfattas av Seveso-lagstiftningen inom Ockelbo kommun

Vid bergtäkten på fastigheterna Säbyggeby 27:1 och 27:3 i Ockelbo kommun (området kring Langberget), bedrivs verksamhet som omfattas av Seveso-lagstiftningen.

Vid bergtäkten produceras bergmaterialprodukter som nyttjas vid bygg- och anläggningsprojekt i huvudsak inom Ockelbo kommun. Produktionen omfattar borrning, sprängning, krossning och maskinhantering av bergmaterial.

Risker med kemikalierna

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer på anläggningen. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge lungskador vid förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget.

Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet, och länsstyrelsen utövar tillsyn så att Sevesolagen (1999:381) följs.