Sotning & brandskyddskontroll

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning är därför en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata moment: sotning och brandskyddskontroll. Dessa två moment genomförs vanligtvis vid två separata tillfällen.

Räddningstjänstens ansvar

Gästrike Räddningstjänst ansvarar genom "Lagen om skydd mot olyckor" för brandskyddskontroll och sotning i våra fem medlemskommuner: Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. För att utföra detta upphandlar räddningstjänsten arbetsuppgiften med olika företag:

Ockelbo kommun

Sandviken och Hofors kommuner

Telefon: 026-27 15 00
 Skorstensfejarna Sandviken-Hofors AB 

Gävle och Älvkarleby kommuner 

Tel: 026-62 03 32
 Sotningsväsendet i Gävle AB

Om sotning

Rengöring och sotning handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen, så kallad soteld.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll handlar om att göra en bedömning av anläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt, det vill säga om en brand i en im-/rökkanal skulle uppstå ska branden inte kunna sprida sig till husets konstruktion.

Brandskyddskontrollen är myndighetsutövning och kan enbart utföras av det företag som räddningstjänsten upphandlat och utfärdat delegation till.

Avgifter

Taxorna för sotning och brandskyddskontroll fastställs av respektive kommuns fullmäktige. Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll varierar därför mellan våra olika medlemskommuner. För att få reda på priser i din kommun måste du därför kontakta sotaren i ditt område, se kontaktuppgifter här ovan.  

 Tillstånd för privatpersoner för egensotning

Enligt "Lag om skydd mot olyckor", har du som privatperson rätt att sota skorstenen själv, förutsatt att sotningen görs på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt.
Om du vill sota själv måste du ansöka om tillstånd hos oss på räddningstjänsten först. 

Tillståndsansökan skickas till:

Gästrike Räddningstjänst
Hamntorget 8
803 10 Gävle
eller via e-post: gastrike.raddning@gavle.se

Frågor

Har du frågor angående sotning och sotningstillstånd, kontakta Gästrike Räddningstjänst, på tel. 026-17 96 53.