Gatubelysning

Gatubelysning

- drift & underhåll

Drift och service för gatubelysning i kommunen är utlagd på entreprenör

Omedelbar åtgärd:
• Fel som utgör fara för liv eller egendom.
• Fel på centrala styrsystemet.
• Gruppfel (t.ex. nätstationsområde).

Åtgärd inom tre (3) dagar
• Övriga gruppfel (t.ex. mörk gata).
• Omfattande vandalisering.
• Mörk vägkorsning.

Åtgärd inom en (1) månad
• Fel som omfattar två eller flera ljuspunkter i följd.

Åtgärd vid nästa ordinarie rondering som sker 2 gånger på hösten
• Fel som omfattar enstaka ljuspunkter.

Vid fel som slocknade lampor eller nedsläckt sträcka kan anmälan ske via mail till tekniska@ockelbo.se anmälarens namn och telefon anges samt plats och typ av fel. Vid anmälan underlättar det om ni tar med stolpnumret som står ett par meter upp på stolpen, 4 siffror. Handläggare på kommunen ansvarar sedan för att felet blir åtgärdat genom entreprenören.

Vid trafikskada eller annan yttre skada på belysningsstolpar eller kablar tar kommunen som är ägare av gatubelysningen emot anmälan för åtgärd på anläggningen antingen via mail eller telefon till kommunens växel.