Kommunala pensionärs- och handikapprådet

I Ockelbo kommun finns ett gemensamt pensionärs- och handikappråd.
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärs- och handikapporganisationerna samt kommunens styrelse och nämnder.

Syfte

* att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre och personer 
   och funktionshindrade
* att rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
* att rådet ska verka för att pensionärernas och de funktionshindrades frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
* att rådet kan initiera nya frågor för pensionärer och funktionshindrade i nämnder och förvaltningar
* att rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärer och funktionshindrade
* att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsbildning

Sammansättning

Kommunala pensionärs- och handikapprådet tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen.
Rådet består av en ledamot och en ersättare från kommunstyrelsen och en ledamot och en ersättare från socialnämnden. Kommunstyrelse utser ordförande och socialnämnden utser vice ordförande. Sekreterare i rådet är en tjänsteman.

Pensionärsorganisationerna utser en ledamot och ersättare per organisation. Det avser de riksorganisationer som är aktiva och som finns i Ockelbo kommun dvs pensionärernas riksorganisation PRO i Åmot, PRO i Jädraås, PRO i Lingbo, PRO i Ockelbo samt Sveriges pensionärsförbund SPF Ugglan i Ockelbo.

Handikapporganisationerna utser en ledamot och ersättare per organisation. Det avser de organisationer som är aktiva och som finns i Ockelbo kommun.

I möjligaste mån utses representanter i grupperna så att man alltid har med deltagare som är kunniga i frågor om rörelsehinder, synskador, medicinska funktionshinder, psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder och dövhet/hörselskador.

Ordförande är Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsen.
Vice ordförande är Jamill Barikzey (S), socialnämnden