ANSÖKAN & ÖVERKLAGAN

Så här gör du

Ansökan 

Ansökan om bistånd i olika former görs till respektive handläggare i kommunen. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig.

Överklagan

Om Du inte är nöjd med de insatser du beviljats har du rätten att överklaga.

Att överklaga ett beslut innebär att man vänder sig till en överordnad instans, oftast domstol, för att få sakfrågan prövad, (22-25 §§ FL). Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat avslagsbeslut.
Alla beslut går inte att överklaga, beslut inom socialtjänsten kan överklagas genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning, beroende på vilken typ av beslut som fattats. För att ett beslut skall kunna överklagas med förvaltningsbesvär skall det vara särskilt angivet i lagen (16 kap 3 § SoL).