Bostad med särskild service

Vad erbjuder gruppboende

Gruppbostad erbjuder bostad med gemensamhetsutrymme och där service och omvårdnad ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett bostadsalternativ för vuxna personer med funktionsnedsättningar, som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal hela dygnet. Bostadsalternativet möjliggör för vuxna med stora funktionsnedsättningar att skapa sig ett eget hem. I Ockelbo kommun finns en gruppbostad, Gärdesgården.

Vad erbjuder servicebostad

Med servicebostad avses sådan bostad som ger tillgång till gemensam service i form av måltider, personlig service eller omvårdnad. Servicebostad för vissa personer med funktionsnedsättning kan vara en lämplig mellanform av bostad – mellan ett helt självständigt boende i en lägenhet och en gruppbostad. Gemensam service innebär tillgång till gemensamutrymme och möjlighet till gemensamma aktiviteter. Personlig service och omvårdnad utformas individuellt efter behov.