LSS

Lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) omfattar rättigheter för personer, som har stora och varaktiga psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar och är i behov av speciella stödinsatser utifrån sin funktionsnedsättning. Insatser enligt LSS ska erbjudas den enskilde endast om han/hon begär det.

Vem kan få stöd?

För en begränsad grupp personer med funktionsnedsättning kan stöd sökas och ges enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

• Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
   tillstånd.
• Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
  funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.      
• Personer som till följd av andra stora och varaktiga
  funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande,
  har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 
  ett omfattande behov av stöd eller service.

För bedömning behövs följande underlag:

• Läkarintyg/psykologutlåtande för fastställande av 
  personkretstillhörighet.
• Vilken omfattning/tidsperiod ansökan avser.
• Vilket ändamål insatsen har för sökanden.
• Hur behovet tidigare har tillgodosetts.

Insatser enligt 9 § LSS

• Råd och stöd (Landstinget svarar för denna insats)
• Personlig assistans
• Ledsagarservice
• Kontaktperson
• Avlösarservice
• Korttidsvistelse
• Korttidstillsyn
• Bostad för barn
• Bostad för vuxna
• Daglig verksamhet

En ansökan om insatser görs muntligt eller skriftligt hos
kommunens LSS handläggare.