Om någon far illa

Som privatperson bör du alltid göra en anmälan om du misstänker eller har en känsla av att en person far illa.

Hur gör man en anmälan

Att se till att barn och unga som har en svår social situation får vård och skydd är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter. Du kan kontakta receptionen på Socialförvaltningen och göra en anmälan om barn som far illa om du vill göra en anmälan.Anställda inom exempelvis skola, förskola, fritidsförvaltning, hälso- och sjukvården m fl är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa.När anmälan har kommit till socialtjänsten kommer familjen att kontaktas av en socialsekreterare. Uppgifterna i anmälan kommer att tas upp med familjen och om det anses att en utredning kommer att göras vill vi se om och hur socialjtänsten kan hjälpa barnet och familjen.

På grund av sekretess kan vi inte informera anmälaren om vad som händer i familjen, om inte familjen ger sin tillåtelse till detta. Vi kan dock tala om att vi utreder barnets situation.

Hur hanterar socialtjänsten en anmälan

Socialtjänsten är också skyldig att utreda en anonym anmälan. Problemet med anonyma anmälningar är att vid dessa anmälningar har vi enbart de uppgifter som lämnats i ett brev eller per telefon. Det finns inga möjligheter för socialsekreteraren att kontakta anmälaren på nytt för att komplettera uppgifterna. Många gånger kan en anmälan vara så allmänt formulerad att det inte framgår på vilket vis barnet far illa.Regler om anmälningsplikt finns i 14 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen:
"Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden."

Regler om anmälningsplikt

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen om Barnombudsman. Lag (2003:407)."

Socialjour 

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider kan du kontakta socialjouren. Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, en missbrukare som akut måste tas om hand eller att en person är utsatt för hot/våld. 

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska man ringa telefonnummer 112. 

Kontakt och öppettider 

Ring socialjouren på telefon 026-10 02 25

Måndag–torsdag kl. 17.00–23.00
Fredag kl. 17.00–02.00
Lördag kl. 16.00–02.00
Söndag kl. 16.00–23.00 

I de fall akuta anmälningar behöver göras när socialtjänsten och socialjouren har stängt så kan man ringa polisen på 114 14. Polisen kontaktar då socialjourens beredskap. 

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Den gemensamma socialjouren är stationerad i Gävle.