Barn & unga

Socialförvaltningen ska verka för att barn och unga växer upp under goda förhållanden. En av socialförvaltningens verksamheter är individ- och familjeomsorgen (IFO) som är politiskt styrd av socialnämnden. En del av IFO:s verksamhet är att utreda barn och unga samt att ge stöd och behandling till dem och deras familjer. Barn och föräldrar kan ibland få problem som de inte kan lösa själva. Det finns då möjlighet att vända sig till IFO för att få information om vilka hjälpmöjligheter som finns. Det går att ansöka om en specifik insats eller efterfråga råd och stöd.

Socialförvaltningen kan genom anmälan få kännedom om oro för att ett barn far illa. IFO är då skyldiga att ta reda på hur barnets situation ser ut. Det görs då en bedömning om socialnämnden ska inleda utredning eller inte (Kap 11, 1 § Socialtjänstlagen). Utredningar görs enligt BBIC. BBIC står för Barnets Behov I Centrum och är ett utrednings-, uppföljnings- och dokumentationssystem. Systemet är utvecklat av Socialstyrelsen. En utredning ska ske skyndsamt och vara klar inom fyra månader.
Insatser som ges av IFO utarbetas tillsammans med berörd familj och är frivilliga.(Kap 4,1 § SoL). Ibland kan insatser behövas för att skydda eller stödja ett barn eller ungdom utan att medgivande till detta finns från berörda parter. Det kan bero av den unges eget beteende eller omgivande miljö. Enligt lagen om vård av unga (Kap 2, 3 §§ LVU) kan insatser ske med tvång för att tillgodose den unges behov. Exempel på insatser kan vara familjebehandling, kontaktperson/familj, familjehem, hem för vård eller boende (HVB-hem).

Kontaktperson/familj

En av insatserna inom individ- och familjeomsorgen (IFO) är kontaktperson eller kontaktfamilj. Detta stöd ges till enskilda, både barn och vuxna, efter att behovet har utretts (11 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen). Den viktigaste uppgiften för en kontaktperson eller kontaktfamilj är att vara ett personligt stöd i olika situationer och att vara en medmänsklig kontakt. Uppdraget som kontaktperson eller kontaktfamilj utformas tillsammans med den enskilde och ansvarig socialsekreterare utifrån de aktuella behoven. Uppdraget är tidsbestämt.

Vill Du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

IFO har ett stort behov av engagerade medmänniskor som är villiga att ställa upp för dem som behöver. Uppdraget som kontaktperson eller kontakfamilj ersätts ekonomiskt.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.