Familjerätt

Familjerätten svarar för information, rådgivning, stöd och utredning i familjerättsliga frågor. Hos familjerätten kan man få hjälp med exempelvis dödsboanmälan, information och rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge kring barnen. Vi erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är oense om frågor kring de gemensamma barnen. Vi handlägger medgivandeutredningar inför adoption samt fastställer faderskap för barn till ogifta föräldrar.
Föräldrar som är överens, eller som genom samarbetssamtal kommer överens, kan få hjälp med att skriva avtal. Avtalet gäller på samma sätt som ett beslut i domstol.
Familjerätten utför även utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge på begäran av domstolen.

Vårdnad/boende/umgänges utredningar

- I de fall tvist uppstår om vårdnad och umgängesrätt med barn görs en vårdnadsutredning.
- I utredningen som görs av en socialsekreterare kontaktas även andra myndigheter och personer som är av betydelse för utredningen.
Länkar till fammratt.com

Samarbetssamtal 

är frivilliga samtal för att föräldrar ska få stöd för att komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna måste vara överens om att ha samarbetssamtal. Inga journalanteckningar förs och man registreras inte. Föräldrar kan skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge som godkänns av socialtjänsten. Avtal kan gälla tills vidare eller vara tidsbegränsade. Syftet är att hjälpa föräldrar att följa sina egna överenskommelser om barnen.Man kan få rådgivning om vårdnad, boende och umgänge. Det går bra att ringa anonymt.  Frågor om underhållsbidrag handläggs av Försäkringskassan.Vid tvister mellan föräldrar kan Tingsrätten begära yttrande eller utredning från socialtjänsten om vårdnad, boende och umgänge. I vissa fall kan Tingsrätten ge socialtjänsten i uppdrag att genomföra samarbetssamtal. Tingsrätten får då rapport om hur samtalen utfallit, det vill säga om föräldrarna kommit överens eller inte.

Familjerådgivning är fristående från socialtjänsten. Inga journaler förs.

Adoptioner

Socialsekreterare informerar om hur medgivande till adoption går till. Det blivande adoptionshemmet utreds och man måste genomgå föräldrautbildning
Beslut om medgivande fattas av Socialnämnden.

Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet/föräldraskapet fastställas av kommunen (socialtjänsten, familjerätten) där mamman är folkbokförd vid barnets födelse.
Vikten av att fastställa faderskap/föräldraskap är framför allt utifrån barnets rätt till sitt biologiska ursprung, arv och försörjning.

Familjerätten får automatiskt underrättelse från Skatteverket när ett barn föds där mamman är ogift.
Om barnet föds hemma ska mamman göra en födelseanmälan till Skatteverket inom en månad.
Familjerätten skickar därefter ett brev till mamman där hon ombeds ta kontakt med familjerätten för att boka tid för besök avseende fastställande av faderskap/föräldraskap.

När ett barn föds där mamman inte är gift, har hon ensam vårdnad om barnet. Vid besöket hos familjerätten kan föräldrarna samtidigt anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.  Vill de vänta med att anmäla om gemensam vårdnad kan det göras vid ett senare tillfälle, då är det Skatteverket de vänder sig till. Blanketter för anmälan finns på Skatteverkets hemsida. Anmälan ska undertecknas av båda föräldrarna. 

Föräldrar kan kontakta familjerätten för att boka tid för besök innan barnets födelse, men faderskapet\föräldraskapet fastställs inte förrän familjerätten får underrättelse från Skatteverket att barnet är fött.