Utredningsskyldighet

En utredning om barns eller ungdomars hjälpbehov görs efter det att föräldern, barnet eller ungdomen själv ansökt om biståndsinsats. En utredning kan också påbörjas med anledning av att någon anmält till socialtjänsten att det finns misstanke om att barn eller ungdomar far illa. En sådan anmälan kan komma från andra myndigheter eller en privatperson. Utredningsskyldigheten regleras av 11 kap 1 och 2 §§ Socialtjänstlagen.

En utredning ska inledas skyndsamt och får i normalfallet inte ta längre än fyra månader. När en anmälan kommer in tar vi kontakt med barnets/ungdomens föräldrar och ungdomen själv. Vid denna första kontakt bedömer vi om en utredning ska inledas. I vissa situationer kan det räcka med den första kontakten, men för det mesta innebär en anmälan att utredning för att bedöma behovet av hjälpinsatser görs.

Vi försöker i första hand på frivillig väg hjälpa familjen på olika sätt med de problem som finns. Exempel på olika stödinsatser är kontaktperson, stödfamilj, samtalsgrupp, familjeterapeut, rådgivande samtal samt förmedling av insatser av andra myndigheter. När det råder mycket allvarliga missförhållanden i hemmet eller när den unges eget beteende är så destruktivt att det medför allvarlig risk för den unge och frivilliga hjälpinsatser inte tas emot kan socialnämnden ansöka om vård enligt LVU.