Omsorgsgarantier

OMSORGSGARANTIER

  • Vi garanterar att Du endast ska behöva ta en kontakt för att rätt person ska kopplas in.
  • Vi garanterar att ge återkoppling skyndsamt när Du söker kontakt med oss.
  • Vi garanterar att Du ges information om Dina rättigheter och skyldigheter.
  • Vi garanterar att klagomål/synpunkter hanteras i positiv anda av oss i syfte att användas i vårt förbättringsarbete.

Antagen av Socialnämnden § 38/2013
Reviderad § 14/2017
Ockelbo kommun