Värdegrund inom Socialförvaltningen

VÄRDEGRUND INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN

Integritet och självbestämmande

Personalen har en stark känsla för brukarens integritet och utför sitt arbete med stor inlevelse för hur den enskilde brukaren vill leva sitt eget liv.

Alla människors lika värde

Varje enskild brukare har rätt att bli sedd och uppfattad som en unik person.
Varje enskild brukare har rätt att få tydlig information om sina rättigheter och möjligheter.

Tillvaratagande av förmågor och resurser

Personalen ska ta till vara varje enskild brukares egna kunskaper, förmåga och resurser.
Varje brukare har rätt att få ta ansvar utifrån sin egen förmåga.

Antagen av Socialnämnden § 23/2008
Ockelbo kommun